Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp, biên tập và đăng tải tin, bài lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

I-  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy định này quy định việc tiếp nhận, cung cấp, biên tập và cho phép đăng tải tin, bài lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về trách nhiệm quản lý và phân công phụ trách cung cấp thông tin.
2. Đối tượng là các phòng chức năng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có tin, bài, tư liệu, hình ảnh được đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Ban và các đồng chí được phân công chịu trách nhiệm biên tập, quản trị, trị sự của Trang Thông tin điện tử của Ban chịu sự điều chỉnh của quy định này.

Điều 2. Nguồn cung cấp và các thông tin được phép đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của Ban
1. Tin, bài, hình ảnh, văn bản, tư liệu do cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cộng tác viên cung cấp. Trích dẫn thông tin từ nguồn tin chính thống của các cơ quan báo chí Việt Nam hoặc trên các Trang Thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền.
2. Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp trên Trang Thông tin điện tử của Ban, gồm:
a. Giới thiệu chung về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phòng chức năng.
b. Thông tin về các hoạt động, các sự kiện diễn ra trong tỉnh, trong nước, thế giới.
c. Thông tin các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban; các hoạt động tham mưu, giúp việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; các hoạt động của Ban và các thông tin khác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo trên địa bàn.
d. Diễn đàn, trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo và các hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo.
e. Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực tuyên giáo.

Điều 3. Những thông tin không được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban
1. Thông tin thuộc danh mục tài liệu mật chưa được phép công bố.
2. Thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan chủ quản xét duyệt.
3. Thông tin có nội dung tuyên truyền, kích động, bôi xấu chế độ, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các thông tin làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong nước và trong tỉnh.
4. Các thông tin có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực…
5. Thông tin gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc.
6. Các thông tin chứa số liệu về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc cung cấp thông tin
Các phòng chức năng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và phù hợp với mục đích của Trang Thông tin điện tử; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với các thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác, thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày thông tin trích dẫn được đăng tải.

II- GỬI TIN, XÉT DUYỆT TIN VÀ CHO PHÉP ĐĂNG TẢI TIN, BÀI
Điều 5. Cách gửi tin để đăng trên trang thông tin điện tử
1. Các phòng chức năng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi tin, bài, hình ảnh, tư liệu bằng file về Trung tâm Thông tin qua địa chỉ bantintuyengiao@gmail.com để biên tập và trình lãnh đạo chịu trách nhiệm chính xem xét duyệt tin trước khi đưa lên Trang Thông tin điện tử. Trong trường hợp không thể gửi qua thư điện tử, các phòng chức năng, cá nhân có thể dùng đĩa USB hoặc thông qua mạng nội bộ để chuyển thông tin cho Trung Tâm thông tin. Khuyến khích tin, bài có ảnh minh họa. Riêng các file văn bản phải đủ số ký hiệu văn bản, ngày tháng ký và chính thức ban hành.
2. Các tin, bài, văn bản, tư liệu gửi về Trung tâm Thông tin phải soạn thảo dưới dạng text (chữ tiếng Việt có dấu) bằng phần mềm Microsoft Office bộ mã ký tự theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bảng mã Unicode). Các văn bản có mã chữ khác phải được chuyển đổi sang Unicode theo tiêu chuẩn trước khi đưa lên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều 6. Đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của Ban
Sau khi tin, bài được biên tập và trình lãnh đạo chịu trách nhiệm chính xét duyệt, Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm chỉnh sửa lại hình thức và đăng tải thông tin kịp thời lên Trang Thông tin điện tử của Ban.

III- TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CUNG CẤP THÔNG TIN
Điều 7. Trách nhiệm của người chịu trách nhiệm chính
Phụ trách hoạch định và quản lý chung, kiểm tra các thông tin được đăng trên Trang Thông tin điện tử và xử lý các tình huống phát sinh; duyệt các tin bài để đăng lên Trang Thông tin điện tử của Ban.

Điều 8. Trách nhiệm của người biên tập
1. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm biên tập tin, bài và nội dung thông tin đưa lên Trang Thông tin điện tử của Ban.
2. Tin, bài được biên tập xong phải trình lãnh đạo Ban chịu trách nhiệm chính cho ý kiến mới tiến hành đăng tải thông tin lên Trang Thông tin điện tử của Ban.

Điều 9. Trách nhiệm của quản trị viên và công tác trị sự Trang Thông tin điện tử của Ban
1. Quản trị viên có trách nhiệm cập nhật chính xác, kịp thời thông tin, dữ liệu đã được phê duyệt lên Trang Thông tin điện tử.
2. Quản trị viên phối hợp với người phụ trách công tác trị sự tập hợp, sưu tầm tin, bài, lập dự trù và chi trả kinh phí cho hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Ban.

Điều 10. Phân công phụ trách cung cấp nội dung thông tin
1. Phòng Tuyên truyền - Văn hóa văn nghệ cung cấp các tin, bài, văn bản, tư liệu về hoạt động công tác tuyên truyền, văn hóa văn nghệ: các đề cương tuyên truyền, hoạt động báo chí, xuất bản; điều tra dư luận xã hội; tài liệu tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo mới có liên quan.
2. Phòng Giáo dục lý luận chính trị cung cấp các tin, bài, văn bản, tư liệu liên quan đến các hoạt động về lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị: việc triển khai các nghị quyết, các bài viết về lý luận và thực tiễn và các văn bản chỉ đạo mới có liên quan.
3. Phòng Khoa giáo cung cấp các tin, bài, văn bản, tư liệu về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường và các văn bản chỉ đạo mới có liên quan.
4. Phòng Lịch sử Đảng cung cấp các tin, bài, văn bản, tư liệu về hoạt động biên soạn lịch sử Đảng; tư liệu lịch sử Đảng; các văn bản chỉ đạo mới có liên quan.
5. Phòng Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp tin, bài về các hoạt động của cơ quan, các sự kiện lớn diễn ra trong tỉnh; về lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; câu lạc bộ thời sự; các văn bản, chế độ và trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn tuyên truyền miệng.  
6. Văn phòng Ban cung cấp thông tin về cơ cấu tổ chức, bộ máy, thông tin về tập thể lãnh đạo Ban, chức năng nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lịch công tác hàng tuần; các văn bản pháp quy, các báo cáo của Ban thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Ban tham mưu.

Điều 11. Định mức cung cấp thông tin
Hàng tháng, mỗi phòng chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải đảm bảo tối thiểu 01 tin, bài viết mới.

Điều 12. Chế độ nhuận bút và kinh phí hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Ban:
1. Các tin, bài viết, hình ảnh được duyệt và đăng trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được trả nhuận bút theo chế độ quy định tại Đề án số 01-ĐA/BTGTU, ngày 30/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảng dự toán kinh phí xây dựng và duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử của Ban năm 2016 và các năm sau. Cụ thể:
Bài chính luận: 150.000đ/bài; bài phản ánh: 100.000đ/bài; tin sâu: 60.000đ/tin; tin vắn: 30.000đ/tin; ảnh kèm tin, bài: 30.000đ/ảnh; ảnh sưu tầm minh họa cho tin, bài: 10.000đ/ảnh; video clip: 50.000đ/1 file.
2. Kinh phí hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Ban được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho hàng năm của Ban (Theo Công văn số 442-CV/VPTU, ngày 21/3/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).
3. Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm lập các thủ tục thanh toán kinh phí hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Ban.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các phòng chức năng, cán bộ, công chức thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của trang thông tin điện tử, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và là tiêu chí để xem xét thi đua hàng năm của Ban.
2. Các phòng chức năng, cán bộ, công chức của cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ mà xem xét đánh giá chất lượng cán bộ hàng năm.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Các phòng chức năng, bộ phận biên tập, quản trị, trị sự và cán bộ, công chức của Ban chịu trách nhiệm chấp hành đúng Quy định này.
2. Lãnh đạo các phòng chức năng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về việc phân công cán bộ, công chức của phòng viết và cung cấp tin, bài, văn bản, tư liệu cho Trang Thông tin điện tử của Ban.
3. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Trung tâm Thông tin có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất, trình Trưởng Ban điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 4,023

Hôm qua: 6,424

Tháng hiện tại: 10,447

Tháng trước: 191,454

Tổng lượt truy cập: 5,845,798

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây