Công tác tuyên giáo - dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thứ năm - 08/06/2023 20:35 424 0

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

2
Ngành Tuyên giáo đã duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban công tác. Ảnh: HÀ MY

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước nói chung và trên địa bàn Phú Yên nói riêng, dưới tác động của tình hình thế giới, hậu quả đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, kinh tế - xã hội phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cấp ủy về công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo.

Thứ nhất, với sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu dự báo chính xác tình hình, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong Đảng và trong Nhân dân, nhất là những thời điểm khó khăn như đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai… Công tác tuyên giáo đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của từng địa phương, đơn vị; luôn có mặt kịp thời, đúng lúc ở những thời điểm quan trọng như trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, triển khai các công trình, dự án lớn, những vụ việc nổi cộm phát sinh… Ngành Tuyên giáo cũng phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh về tư tưởng, cổ vũ, động viên, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục toàn xã hội tự giác thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước ta; góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường niềm tin, khát vọng phát triển và khối đại đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh.

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả bước đầu đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân; thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản, có chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo đã tham mưu học tập quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết hội nghị trung ương, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp; phối hợp chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động phối hợp tham mưu đề xuất, hoạch định những chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Thứ ba, chủ động tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp. Hầu hết nghị quyết, chỉ thị của Đảng trước khi sơ, tổng kết đều được kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá một cách toàn diện từ cơ sở; những nghị quyết, chỉ thị có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đều được cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị sơ, tổng kết. Sau hội nghị, cấp ủy có kết luận đánh giá toàn diện kết quả đạt được, biểu dương, khen thưởng, nghiêm khắc nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới và chuyển tải toàn bộ những kết quả đó đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ kết quả tổng kết thực tiễn đã cung cấp những luận cứ, số liệu quan trọng để cấp ủy các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp sát đúng tình hình, phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác lý luận chính trị. Trong khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh với các chủ đề: “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở, ngành Tuyên giáo tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến, vừa kết hợp trực tiếp, lồng ghép nhiều nội dung. Bên cạnh bám sát các chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các trung tâm chính trị cấp huyện bổ sung, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nội dung giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử Đảng bộ các địa phương vào chương trình đào tạo bồi dưỡng; qua đó góp phần trang bị kiến thức, đạo đức, niềm tin, bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tổ chức 619 lớp với 38.453 lượt cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng phối hợp trong thực hiện nội dung đào tạo bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh…

Thứ năm, ngành Tuyên giáo đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cung cấp thông tin; chuyển đổi số; tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng các lực lượng tham gia làm công tác tuyên giáo. Kịp thời tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; thực hiện có hiệu quả bước đầu công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính toàn ngành. Đổi mới cơ chế cung cấp thông tin, ngoài những tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và cung cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động biên soạn và kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, như: Bản tin thông báo nội bộ, Thông tin tham khảo về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế, Thông tin chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Thường xuyên nâng cấp, đưa Trang thông tin điện tử đi vào hoạt động và xây dựng nâng cấp các fanpage, kênh youtube… góp phần phục vụ cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Thường xuyên tham mưu củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo các cấp chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ; ngành Tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố kiện toàn và đổi mới hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả ban chỉ đạo, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên từ tỉnh đến huyện thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII); Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…

Thứ sáu, tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chủ động biên soạn và triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”. Nét nổi bật là cấp ủy các cấp đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động lớn đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế của từng địa phương, đơn vị, tập trung lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng để giải quyết; gắn với sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Thứ bảy, đối với công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản định hướng công tác tuyên truyền và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Phối hợp theo dõi sát tình hình và làm tốt chức năng định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ điểm tin, báo hằng ngày phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đều đặn hàng năm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) cấp tỉnh và tham gia giải do trung ương tổ chức. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35, ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu xây dựng lực lượng và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ tám, thực hiện công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lịch sử Đảng, ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy các cấp, chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác khoa giáo, nhất là lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe người dân; giáo dục đào tạo; khoa học, công nghệ; môi trường… Định hướng tổ chức và theo dõi các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tập trung tuyên truyền về khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

NGUYỄN VĂN SỰ/PYO

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 96

Hôm nay: 25,181

Hôm qua: 17,672

Tháng hiện tại: 412,595

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,371,174

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây