Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Thứ tư - 11/01/2023 02:13 190 0
Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023 đối với hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 để triển khai thực hiện.

Theo đó, trong năm 2023 Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung một số nhiệm vụ trong tâm như: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng đoàn HĐND tỉnh và tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra; lãnh đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan thuộc HĐND tỉnh triển khai cụ thể các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2023 đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh; chuẩn bị nội dung và tổ chức họp Đảng đoàn định kỳ theo quy định; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các Ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh; chỉ đạo thực hiện chương trình, nội dung tổ chức các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; việc ban hành các nghị quyết HĐND tỉnh trong năm 2023; lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Giám sát UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; kết luận phiên thảo luận và chất vấn của HĐND tỉnh; việc thực hiện lời hứa của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và kết luận các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo thực hiện việc tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất theo quy định; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐN tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân các cơ quan thuộc HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023; lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện việc khảo sát, giám sát và đóng góp các luật khi được mời hoặc yêu cầu. Tăng cường công tác phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh; tham gia đóng góp các văn bản lấy ý kiến của Tỉnh ủy và các Tổ chức Đảng có liên quan; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp.

Về lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung chủ yếu hằng quý như sau:

* QUÝ I/2023: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2023; kế hoạch giám sát năm 2023. Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; chúc Tết các đơn vị, địa phương, thăm hỏi các gia đình chính sách; chỉ đạo theo dõi, khảo sát, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện chế độ báo cáo kết quả theo quy định. Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ theo quy định; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp; các Ban thực hiện tốt công tác thẩm tra khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công giữa hai kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu theo quy định. Chỉ đạo rà soát nội dung và tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa VIII (nếu có). Chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định. Cho ý kiến về nội dung tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (nếu có). Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo quy định; lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý năm 2023. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ theo thẩm quyền được giao, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo số lượng, chất lượng.

* QUÝ II/2023: Chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh Khóa VIII. Điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với các Ban của HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thường lệ giữa năm 2023; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo quy định. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

* QUÝ III/2023: Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh Khóa VIII và kỳ họp chuyên đề (nếu có). Chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động giám sát, khảo sát theo quy định. Tổ chức các phiên họp thường kỳ; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cho đại biểu HĐND các cấp (nếu có). Tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo quy định. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

* QUÝ IV/2023: Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Khoá VIII, hoàn thiện các văn bản, nghị quyết phát hành theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo quy định. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023 đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm 2024 của Đảng đoàn. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ theo thẩm quyền. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Căn cứ chương trình công tác năm 2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh giao các đồng chí thành viên Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. Giao lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, giúp Đảng đoàn HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra./.

M. Hậu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 36

Hôm nay: 11,967

Hôm qua: 15,396

Tháng hiện tại: 176,078

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,384,782

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây