Kết quả giám sát về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ ba - 16/04/2024 23:29 472 0
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa ban hành báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh.
1
Quang cảnh buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Ngày 23/11/2022, Tỉnh uỷ Phú Yên ban hành Kết luận số 334-KL/TU của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về sơ kết 04 năm thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy; theo đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động có hiệu quả, giảm mạnh đầu mối.

Qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận thấy UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua quán triệt, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sự nỗ lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn được xác định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định của pháp luật có liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị.

Đối với nội dung đánh giá việc chính quyền địa phương ban hành văn bản để thể chế hóa chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc cụ thể hóa chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở các Luật có liên quan, các văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Qua 06 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, các cấp, các ngành, địa phương đã bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tích cực, chủ động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, đạt được nhiều kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các đơn vị được điều chỉnh, bổ sung, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; một số đơn vị sự nghiệp công lập đã được sắp xếp với mô hình hợp lý hơn, việc thực hiện cơ chế tự chủ bước đầu đã có kết quả tích cực; từng bước chuyển sang loại hình tự đảm bảo kinh phí hoạt động, giảm dần việc phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng số lượng người làm việc hợp lý, hiệu quả; xây dựng, bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, đảm bảo chất lượng...

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, việc chính quyền địa phương ban hành văn bản để thể chế hóa chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, do thiếu các quy định, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành như: các định mức kinh tế - kỹ thuật trong một số ngành, lĩnh vực chưa được ban hành;  một số quy định về cơ chế, chính sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có các văn bản dưới Luật quy định, hướng dẫn cụ thể, như: Việc xác định cơ cấu ngạch và hạng chức danh nghề nghiệp đối với vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh để xây dựng Đề án vị trí việc làm còn gặp nhiều khó khăn do Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Luật Công nghệ cao được ban hành năm 2008, nhưng đến ngày 01/02/2024, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao. Việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn Luật đã làm cho địa phương gặp khó khăn trong xác định mô hình hoạt động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; đến nay, trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung vẫn chưa ban hành định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công…

Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ, giải quyết những vấn đề còn bất cập, vướng mắc, khó khăn để địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Thùy Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 96

Máy chủ tìm kiếm: 4

Khách viếng thăm: 92

Hôm nay: 25,312

Hôm qua: 25,181

Tháng hiện tại: 431,425

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,390,004

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây