Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thứ ba - 29/01/2019 22:41 390 0
Năm 2018 đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đặt biệt đây là năm đầu tiên tỉnh Phú Yên thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.
ct
Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Bá Vĩnh)
Công tác tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tư tưởng và cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn; chú trọng nâng cao chất lượng xuất bản bản tin Thông báo nội bộ, bản tin Phổ thông, biên soạn tổng hợp tài liệu tham khảo, thông tin thời sự… cung cấp cho lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với số lượng tin bài phong phú, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí được thực hiện có hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, định hướng nội dung tuyên truyền, nhất là đối với các nội dung nhạy cảm. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện kịp thời, chất lượng thông tin ngày càng nâng lên; chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để hình thành những điểm nóng, kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử xấu. Công tác phối hợp, định hướng việc tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đảm bảo an toàn, chặt chẽ đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, nhất là các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII được các cấp ủy triển khai nghiêm túc, đã mở rộng triển khai kết nối hội nghị trực tuyến với Trung ương tại điểm cầu của Tỉnh và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nên thời gian triển khai nhanh, chất lượng tốt. Sau học tập cán bộ, đảng viên điều viết thu hoạch, nội dung các bài thu hoạch tương đối có chất lượng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 cho đối tượng 4 với 435 đồng chí tham gia; tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay, có 9/9 huyện, thị, thành phố đã triển khai thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Công tác biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp ngày được củng cố, bổ sung và hoàn thiện...

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả lĩnh vực khoa giáo, hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo theo chỉ đạo của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tập trung triển khai kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: tổ chức tiếp nối điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tham mưu Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018, 2019; đẩy mạnh việc thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực...; tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, triển khai kế hoạch biên soạn, xuất bản, phát hành tập sách “Những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên”...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong năm qua còn có những hạn chế nhất định: Một số nội dung tham mưu cho cấp ủy và triển khai nhiệm vụ chuyên môn còn chậm, có nội dung chất lượng chưa cao; việc theo dõi, nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc trên báo chí, mạng xã hội hiệu quả chưa cao; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa có nội dung đột phá...

Năm 2019, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; khoa học, công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Trên địa bàn tỉnh, năm 2019 là năm kỷ niệm 30 năm ngày tái lập Tỉnh (01/7/1989-01/7/2019), tình hình chính trị, xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế sẽ có nhiều chuyển biến tích cực; một số dự án có vốn đầu tư lớn đã và đang triển khai thực hiện; kỷ cương, kỷ luật hành chính dần đi vào nề nếp; kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, cùng với những thành quả đạt được trong những năm qua sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo; tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn thu ngân sách chưa bền vững, nguồn  lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện đáng kể... Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, trong năm 2019 ngành tuyên giáo tỉnh Phú Yên phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu hiệu quả các văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; hưởng ứng Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét về những thành tựu nổi bật của tỉnh Phú Yên qua 30 năm tái lập tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng công tác tuyên tuyền biển đảo, đấu tranh chống các luận điệu sai trái và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng và Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, chú ý những vấn đề nhạy cảm, bức xúc; phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh hoạt động Tổ đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet; nâng cao chất lượng hoạt động trên trang fanpage Đất Phú Trời Yên.

Thứ tư, tiếp tục hướng dẫn, theo dõi và chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng nội dung, chương trình mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc biên soạn, thẩm định lịch sử đảng bộ các ngành, địa phương theo Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế; đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc các lĩnh vực tuyên giáo.


Nguyễn Văn SựPhó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 116

Máy chủ tìm kiếm: 6

Khách viếng thăm: 110

Hôm nay: 14,572

Hôm qua: 15,932

Tháng hiện tại: 321,255

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,279,834

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây