Triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng

Thứ sáu - 24/03/2023 03:01 270 0

Với vai trò là kim chỉ nam định hướng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay. 

2
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: CTV

Cẩm nang về đấu tranh phòng, chống tham nhũng 

Đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013-1/2/2023), Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.

Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm 1 bài viết tổng quan, 4 phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trích các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo (từ năm 2013-2022). Nội dung tập trung làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua; chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung tập trung làm rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: (1) Bản chất của Đảng; (2) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết; (4) Chống tham nhũng, tiêu cực; (5) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên. Thông điệp rút ra là: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của Nhân dân, ĐBQH và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của Tổng Bí thư.

Với những nội dung nêu trên, tác phẩm có giá trị rất to lớn, là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả. Sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, ĐBQH, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt

Thực hiện Hướng dẫn 97-HD/BTGTW, ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 17/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 85-HD/BTGTU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện Kế hoạch 139-KH/TU, ngày 9/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với quán triệt Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Các địa phương, đơn vị tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư gắn với sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời đưa tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; tăng cường các hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về chủ đề và nội dung tác phẩm; đưa các nội dung tác phẩm vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở trường chính trị, cơ sở giáo dục - đào tạo quốc dân, các trường đào tạo nghề và trung tâm chính trị cấp huyện. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ở Việt Nam; giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư và những ghi nhận, đánh giá của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nội dung tác phẩm. Các đơn vị tổ chức chiếu phim, sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật… tuyên truyền về nội dung, giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong những năm qua.

Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

NGUYỄN THỊ HOÀI MY/TG

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây