“Mỗi cán bộ phải nỗ lực tự "làm mới", “nâng” mình lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

Thứ hai - 15/07/2019 20:15 381 0

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều ngày 15-7.

1
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC, SÁNG TẠO, NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, sáu tháng đầu năm 2019, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, kể cả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Trong đó, Ban đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập các nghị quyết của Đảng (nhất là các Nghị quyết Trung ương 8, 9, Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”).

Chủ động, bài bản trong sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương, trong đó tập trung vào tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW “Về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Trong đó có tính lan tỏa xã hội sâu sắc là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tạo cơ sở quan trọng để sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Công tác chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, các sự kiện lớn trong nước và quốc tế được tăng cường. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gìn giữ môi trường ổn định, hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế thành công.

Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng của Đảng. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội bước đầu mang lại hiệu quả, tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm, trang mạng xã hội của Trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau.

Đồng chí Võ Văn Phuông: toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Đồng chí Võ Văn Phuông: Toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành trong lĩnh vực tuyên giáo.

Hoàn thành một số tài liệu cập nhật nội dung bồi dưỡng chính trị cho các đoàn thể Trung ương; hoàn thành thí điểm dạy chương trình lý luận chính trị để đưa vào dạy đại trà trong các trường đại học, cao đẳng từ năm học 2019 - 2020.

Công tác văn hóa, văn nghệ chuyển biến tích cực, chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, khắc phục một số vấn đề phản cảm trong tổ chức lễ hội.

Lĩnh vực khoa giáo Đảng được quan tâm chỉ đạo, có một số hoạt động tích cực, thể hiện vị thế, vai trò và mối quan tâm của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với trí thức, nhà khoa học.

TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC VỤ, ĐƠN VỊ TRONG BAN

Đó là một trong những nội dung thảo luận sôi nổi tại Hội nghị sơ kết lần này.

Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho rằng, tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều đó thể hiện ở 6 nội dung: cần thông tin hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch của Ban, của các vụ đơn vị; trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ do lãnh đạo Ban giao; tham gia khảo sát, hội thảo, tọa đàm theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; góp ý vào dự thảo Đề án, báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban, của ngành,..; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ các cuộc họp, cuộc làm việc của Lãnh đạo Ban trong nội bộ, với ban, bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị và tổ chức các hội nghị của cơ quan và của ngành như: giao ban cụm, hội nghị báo cáo viên, hội  nghị tổng kết năm, hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, hội nghị chuyên đề…

Đồng chí Trần Viết Lưu: Sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban thể hiện ở 6 nội dung.
Đồng chí Trần Viết Lưu: Sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban thể hiện ở 6 nội dung.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống diễn biến hòa bình, đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 đề nghị, cần phải gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” phải tận dụng nguồn tài nguyên thông tin chính thống tại các cơ quan báo chí, thu hút lượng độc giả lớn, sau đó là tạo sự lan tỏa trên các trang mạng xã hội. Để làm được điều đó, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 với các vụ, đơn vị trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nêu lên một số những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh trong quá trình  tổ chức đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, đồng chí Bùi Thục Anh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hóa – văn nghệ cũng đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm của vụ, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa Vụ và các vụ, đơn vị khác trong Ban để kịp thời giải quyết vấn đề có thể nảy sinh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí Xuất bản đã đề cập tới những đổi mới của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí xuất bản trong 6 tháng vừa qua như: đã thẳng thắn nhắc nhở những vấn đề sai phạm của báo chí…; điểm báo ngày kèm theo kiến nghị, đề xuất, gửi trực tiếp các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có sự lan tỏa thông tin định hướng báo chí – xuất bản nhanh chóng, rộng rãi…

Đồng chí Trần Viết Lưu: Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản có nhiều đổi mới.
Đồng chí Trần Thanh Lâm: Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản có nhiều đổi mới.

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, một trong những nguyên nhân chủ yếu của những đổi mới nêu trên là do Vụ Báo chí Xuất bản đã có sự cộng tác tích cực với các vụ, đơn vị khác trong Ban như Vụ Tuyên truyền, Vụ Lý luận chính trị, Tạp chí Tuyên giáo, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam…

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong 6 tháng vừa qua.

“Ban đã thực hiện khối lượng công việc khá lớn từ tham mưu, tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đạt yêu cầu.

Việc thẩm định góp ý nhiều đề án, văn bản, văn bản thẩm định theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng với nhiều nội dung thẩm định sắc nét được ghi nhận, được các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trích dẫn trong các bài phát biểu.

Ban đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới tổ chức bộ máy hoàn thiện quy chế tổ chức lại các phòng, các vụ, nâng cao chất lượng công việc, có sự điều động cán bộ, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên.

Trong đó, có một số công việc được triển khai tốt, một số nội dung đổi mới được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ như: Việc đổi mới cách tổ chức các hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, tăng cường thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch; huy động lực lượng các bộ, ngành vào việc công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết được triển khai toàn diện, đầy đủ; việc tổ chức giao lưu điển hình theo Chỉ thị 05 có nhiều tiến bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, chất lượng văn bản của các vụ, đơn vị còn chưa đạt yêu cầu, chưa thể hiện được vai trò của trí tuệ tập thể, chưa tương xứng với trình độ của các đồng chí lãnh đạo. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban triển khai còn chậm.

Nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần lưu ý một số nội dung như sau:

Thứ nhất, tổng kết phong phú, sâu sắc, sinh động 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, thông qua các hình thức: giao lưu điển hình, cầu truyền hình… Đối với mỗi hoạt động, cần đặt ra yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả.

Thứ hai, phải theo dõi chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, đạt thống nhất cao chỉ thị của Ban Bí thư trong chỉ đạo tiến tới Đại hội của các hội văn học, nghệ thuật sắp tới.

Thứ ba, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc các kết luận của Trưởng ban về công tác báo chí xuất bản trong các lĩnh vực như: công tác quy hoạch báo chí, quy định về tạp chí…

Thứ tư, cần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng để có hiệu quả và có tính thực thi cao.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác của Ban, của hệ thống ngành tuyên giáo. Đưa hệ thống ngành Tuyên giáo VCNET vào triển khai sớm.

Song song với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

“Mỗi đồng chí phải nỗ lực làm mới bản thân, “nâng” mình lên, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao trên cơ sở nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động là các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch hành động của Ban” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

* Cũng tại Hội nghị này,  Ban Tuyên giáo Trung ương đã bầu cử Ban Thanh tra nhân dân gồm 9 đồng chí.

tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 70

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 69

Hôm nay: 13,314

Hôm qua: 15,932

Tháng hiện tại: 319,997

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,278,576

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây