Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

Thứ tư - 19/04/2023 21:13 130 0
Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 
1
Cán bộ, đảng viên tham quan khu trưng bày tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Đây còn là phương thức tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, góp phần cung cấp kịp thời, nhanh chóng, sâu rộng các kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thời gian qua, việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng. Ngoài việc giảng dạy lý luận chính trị trực tuyến, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời đăng tải những bài viết khoa học, bài giảng lý luận chính trị, tài liệu học tập... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên mặc dù sử dụng Internet thường xuyên nhưng ít dành thời gian cho việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; trình độ sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, học tập của không ít cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên còn hạn chế, còn lúng túng trong việc cập nhật phần mềm giảng dạy, đổi mới phương pháp phổ biến, bồi dưỡng, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên lớn tuổi; các điều kiện như trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền... có nơi chưa đảm bảo;  tính bảo mật thông tin trên Internet có lúc, có nơi chưa cao; việc mã hóa, số hóa dữ liệu còn chậm, chưa thống nhất.

Trong bối cảnh hiện nay, quy mô sử dụng Internet, mạng xã hội ngày càng tăng, cùng với đó là những âm mưu thủ đoạn, nội dung chống phá về chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bởi vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet, chúng ta cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc tuyên truyền tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thực của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu đối với việc nghiên cứu, quán triệt, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet.

Đây là giải pháp “gốc”, có ý nghĩa quan trọng nhằm định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo sự đồng thuận, thúc đẩy triển khai cả trên diện rộng và chiều sâu, nhất là khi có các tình huống mới nảy sinh; tạo ra sự chủ động và tích cực của cán bộ, đảng viên trong tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Bên cạnh các hình thức truyền thống, công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian học tập mà còn giúp cho việc cung cấp các kiến thức lý luận chính trị được mở rộng thời gian, không gian; tăng cường khả năng tiếp cận nhiều nội dung kiến thức lý luận của cán bộ, đảng viên.

Trước hết, cấp ủy các cấp phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và nội dung của việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet; bám sát chủ trương, định hướng, quy định, hướng dẫn của Trung ương để tổ chức, triển khai công tác này sát với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về phương thức này; chuẩn bị tốt các phương án học tập, quán triệt khi có kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu, tự cập nhật các kiến thức lý luận chính trị; tích cực rèn luyện các kỹ năng, thao tác truy cập, tiếp nhận nội dung lý luận chính trị trên các phương tiện kỹ thuật có sử dụng mạng Internet. Việc nhận thức đúng đắn ý nghĩa của phương thức này sẽ định hình thói quen tự nghiên cứu, tự học tập, tự quán triệt các nội dung lý luận chính trị ở cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, lựa chọn, xác định nội dung kiến thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ với của công tác tư tưởng - lý luận nói chung, yêu cầu ngày càng cao của hoạt động phổ biến, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch không ngừng chống phá nền tảng, đường lối quan điểm, chính sách của Đảng... đòi hòi việc lựa chọn, xác định nội dung kiến thức lý luận cập nhật trên Internet phải thiết thực, sát thực tiễn để đem lại hiệu quả cao.

Nội dung phổ biến, bồi dưỡng cập nhật lý luận phải vừa kết hợp giữa cung cấp kiến thức có tính hệ thống, chuyên sâu, cập nhật chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, vừa phải định hướng, phát triển năng lực tư duy lý luận, vận dụng kiến thức lý luận giải quyết những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị cụ thể.

Việc lựa chọn thông tin, kiến thức để phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật trên Internet cần có sự hợp lý, không chồng chéo với các loại hình đào tạo khác. Cần thống nhất cách tiếp cận, kiến thức theo chuẩn của công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoàn chỉnh kiến thức lý luận chính trị theo quy định hiện hành và thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảm bảo nội dung thông tin, kiến thức phù hợp với các đối tượng tham gia. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình gắn với những vấn đề mới, điểm nhấn theo từng năm; đa dạng hóa hình thức cho phù hợp với nhiệm vụ, nhu cầu của cán bộ, đảng viên.

Phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản trong việc trang bị cho cán bộ, đảng viên “vũ khí” đấu tranh, làm thất bại âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết, phải hướng vào cung cấp cơ sở lý luận, luận giải, làm rõ các quan điểm của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giúp cán bộ, đảng viên có căn cứ khoa học, lập luận chặt chẽ trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phản động. Đồng thời, cập nhật thường xuyên những vấn đề lý luận liên quan đến âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng cơ hội chính trị, thế lực thù địch...

Thứ ba, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ.

Trên thực tế, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị ở không ít nơi còn hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến lý luận. Trong đó có những vấn đề liên quan đến đường truyền, thiết bị truyền dẫn, như cự ly đường truyền xa dẫn đến “độ trễ” của việc truyền tải các thông tin, nội dung kiến thức truyền đạt của giảng viên. Cùng với đó là hạ tầng kỹ thuật ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu đồng bộ dẫn đến sự bất cập trong tiếp nhận thông tin và nội dung học tập. Một số cơ sở chưa phát huy được tính hiệu quả của phương pháp dạy học hiện đại cũng như nâng cao vai trò của người học...

Cùng với thường xuyên đảm bảo hệ thống nền tảng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị qua Internet cần quan tâm hơn nữa đến việc trang bị, cải tiến phần mềm tích hợp tổng thể truyền tải nội dung; đảm bảo sự tương tác thông tin cho người học; khuyến khích cán bộ, đảng viên trao đổi, phản hồi ý kiến; cơ quan, đơn vị chủ quản phải kiểm soát được lưu lượng, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt...

Việc thiết kế các giao diện website chứa đựng nội dung kiến thức lý luận chính trị phải dễ sử dụng, phân tách các nhóm nội dung phù hợp với trình độ, tính chất công việc, môi trường công tác của cán bộ, đảng viên; đảm bảo dễ truy cập, dễ tiếp thu các nội dung kiến thức. Trong thiết kế cổng thông tin cần xây dựng đa dạng các thư mục; nội dung các thư mục cần ngắn gọn, rõ ràng...

Thứ tư, coi trọng công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và kỹ năng tiếp cận các thông tin, kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cán bộ, đảng viên.

Một mặt, cơ quan, đơn vị chủ trì phải thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, quản trị viên - chủ thể chính của hoạt động tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng. Coi trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, sử dụng nền tảng phần mềm được triển khai trên nền tảng Internet; đảm bảo cho việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức lý luận diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn. Đối với các bài giảng trực tuyến, giảng viên cần nâng cao khả năng kết hợp các phương pháp, phát huy ưu thế nổi trội của khoa học công nghệ trong luận giải, phân tích, minh chứng làm rõ nội dung phổ biến, tuyên truyền.

Thực tế đặt ra hiện nay, mặc dù nội dung kiến thức lý luận chính trị được chuẩn bị khá kỹ, nhưng việc thiết kế bài giảng trên nền tảng công nghệ, thao tác chuyển hóa bài giảng qua mạng, phương tiện kỹ thuật trình chiếu, hình thức trình bày của một số giảng viên, báo cáo viên còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của cả người dạy và người học, đến tiến độ thời gian học tập cũng như khả năng, tốc độ tìm kiếm, truy cập của người học.

Mặt khác, cán bộ, đảng viên với vai trò là đối tượng được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cần thay đổi tư duy về phương học tập. Từng bước hình thành thói quen học tập, truy cập vào các website được cơ quan, đơn vị cung cấp. Không ngừng nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật; trao đổi nội dung học tập với giảng viên, báo cáo viên; chủ động hỗ trợ, chia sẻ với giảng viên, báo cáo viên, quản trị viên thông qua các comment; đảm bảo các kỹ năng tra cứu, đọc, phân loại, xử lý thông tin, nghiên cứu các kiến thức lý luận chính trị...

Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, đọc tài liệu, nắm bắt bản chất vấn đề được giảng viên, báo cáo viên nêu lên; tận dụng kiến thức, thời gian, không gian, ứng dụng công nghệ để phát huy năng lực tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra kết quả việc học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; tích cực tiếp nhận thông tin phản hồi từ người học về nội dung, hình thức phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có các hình thức kiểm tra, đánh giá, giám sát việc tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet. Đây là yêu cầu bắt buộc để khắc phục bệnh lười học, ngại học, thiếu tự giác trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính nghiêm túc, đồng thời khuyến khích được cán bộ, đảng viên tăng cường việc tự học, tự bồi dưỡng kiến thức trên Internet.

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị phải thương xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu thực tiễn của cán bộ, đảng viên để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp cả về thông tin đăng tải, nội dung phổ biến, cập nhật cũng như những vấn đề liên quan kỹ thuật, công nghệ và hình thức trình bày trên website.../.

TS. NGUYỄN VĂN VỊ/PYO 
Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 82

Hôm nay: 23,541

Hôm qua: 17,672

Tháng hiện tại: 404,473

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,363,052

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây