Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng

 •   04/09/2022 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi ngành giáo dục.
Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

 •   25/08/2022 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò, tầm vóc của chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn khẳng định là một người mácxít-lêninít. Trong âm mưu, thủ đoạn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã rất tinh vi, xảo quyệt khi âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh phản bác âm mưu này là một việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

 •   24/08/2022 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, một số hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đã phần nào làm suy giảm niềm tin trong nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo cũng như những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Những sai lầm, khuyết điểm đã và đang được nhận diện, xử lý nghiêm với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong thời gian tới, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao hơn.
“Tô hồng” báo cáo, giấu giếm khuyết điểm - Căn bệnh nghiêm trọng, mối nguy khôn lường

“Tô hồng” báo cáo, giấu giếm khuyết điểm - Căn bệnh nghiêm trọng, mối nguy khôn lường

 •   24/08/2022 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
“Tô hồng” báo cáo, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi, giấu giếm khuyết điểm để tạo nên sự vững mạnh giả tạo là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với sự tồn vong của chế độ.
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp

 •   21/08/2022 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

 •   21/08/2022 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công tác tư tưởng là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Hiện nay, bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, nhằm tạo ra sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

 •   18/08/2022 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.
“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học

 •   14/08/2022 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đề ra chủ trương: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chính thức sử dụng thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong Văn kiện Đại hội của Đảng. Trên tinh thần đó, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030 cũng xác định: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại.
Tập trung chỉ đạo phòng, chống 19 hành vi tiêu cực

Tập trung chỉ đạo phòng, chống 19 hành vi tiêu cực

 •   10/08/2022 01:10:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã có Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 •   08/08/2022 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

 •   02/08/2022 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Với các nỗ lực đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đang được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra, nhất là các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn 2030 và 2045.
Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng

Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng

 •   01/08/2022 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào xây dựng, chấn hưng văn hóa đang được khơi dậy mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng cũng phải nhận thức, hành động theo các giá trị văn hóa của nhân loại, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giữ gìn, bồi đắp, sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới mang đặc trưng của lĩnh vực công tác tư tưởng và ngành Tuyên giáo.
Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?

Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?

 •   01/08/2022 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Tôi đã ghi lại đôi điều, đã từng nói và cảm thấy nay vẫn còn có ích, tập trung vào nội dung: “Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo”.
Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng Diễn đàn các đảng Marxist trên thế giới

Tổng Bí thư gửi Thư chúc mừng Diễn đàn các đảng Marxist trên thế giới

 •   28/07/2022 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ĐCSVN luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng Marxist và các lực lượng tiến bộ trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và thịnh vượng.
Hành trình 75 năm thắp sáng ngọn lửa tri ân

Hành trình 75 năm thắp sáng ngọn lửa tri ân

 •   26/07/2022 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với Tổ quốc. Bác đã nói: “Công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.”
Kết luận của Bộ Chính trị về nâng hiệu quả công tác quản lý biên chế

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng hiệu quả công tác quản lý biên chế

 •   26/07/2022 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. 
Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

 •   26/07/2022 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh NCC với cách mạng. Thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thủ tướng: Rà soát toàn diện các chính sách liên quan người có công

Thủ tướng: Rà soát toàn diện các chính sách liên quan người có công

 •   19/07/2022 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 19/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại tỉnh Hà Nam.
Xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

 •   11/07/2022 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là quá trình “không nghỉ”, “không ngừng” với quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Để ngăn chặn “giặc nội xâm” bên cạnh quyền lực cứng là cơ chế, chính sách pháp luật, xử lý nghiêm minh thì việc gia tăng quyền lực mềm qua việc xây dựng, thực thi văn hóa công vụ là một giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16

Hôm nay: 4,155

Hôm qua: 4,040

Tháng hiện tại: 16,659

Tháng trước: 40,882

Tổng lượt truy cập: 3,229,854

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây