Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thứ năm - 09/07/2020 20:25 278 0

Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2020 bằng hình thức trực tuyến để thông tin những vấn đề thời sự tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước và định hướng những nội dung quan trọng cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

2
Đồng chí Lê Mạnh Hùng phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin các chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm” do đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày; “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm” do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

Nói về tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng âm trong Quý II/2020, Việt Nam tiếp tục duy trì được mắt tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, kết quả thực hiện tháng sau tốt hơn tháng trước. Điều này đã thể hiện được các chính sách ban hành và được thực thi hiệu quả, tác động tích cực tới phát triển  kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thách thức trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, cần phải có những biện pháp mạnh mẽ, chính xác, kịp thời cùng sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, nhằm phục hồi và phát triển kinh tế nhanh hơn, giải quyết việc làm và an sinh xã hội cho nhân dân hiệu quả hơn. 

Hội nghị được tổ chức tại 640 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; 55 điểm cầu cấp tỉnh; 234 điểm cầu cấp huyện và 350 điểm cầu cấp xã.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền hiện nay và trong thời gian tới.

Trong đó, cần lưu ý tuyên truyền những kết quả tích cực của đại hội bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và những vấn đề cần lưu ý rút kinh nghiệm. Đặc biệt, cần tuyên truyền nhấn mạnh 5 bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đó là:

Thứ nhất, các cấp ủy phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; coi trọng việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới, kiên quyết chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ hai, báo cáo chính trị phải có bố cục hợp lý, đảm bảo logic, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành tựu nổi bật để đúc rút những bài học sâu sắc; đồng thời dự báo sát tình hình để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện cả về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững, với tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Thứ ba, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao. Căn cứ các nhiệm vụ của cấp ủy đã được nêu trong các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ tư, làm tốt việc gợi ý thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình; tập trung gợi ý thảo luận các nội dung khó, mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị và gửi trước nội dung gợi ý thảo luận cho các đại biểu nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng để tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.

Thứ năm, trong công tác nhân sự, phải đặc biệt coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hai là, tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Ba là, tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020) làm cho mọi người nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Bốn là, về tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, bảo đảm mục tiêu kép; tránh chủ quan khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực và trên thế giới, nguy cơ lây nhiễm từ ngoài vào vẫn ở mức cao.

Song song với đó, cần chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), trong đó nhấn mạnh truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của Ngành. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay; tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng./.

Thu Hằng/TG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 22

Máy chủ tìm kiếm: 4

Khách viếng thăm: 18

Hôm nay: 2,840

Hôm qua: 4,023

Tháng hiện tại: 57,167

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,106,936

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây