Phát huy ưu thế, vai trò, tầm quan trọng công tác tuyên truyền miệng

Thứ năm - 15/02/2024 20:13 162 0
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” (Chỉ thị 17), nhận thức của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng (TTM) được tăng lên rõ rệt, phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ báo cáo viên (BCV), góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
11
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023.

ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁT TRIỂN VỀ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Chỉ thị 17, trong 15 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm xây dựng và tổ chức quản lý tốt hệ thống đội ngũ BCV ở 3 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện. Đội ngũ BCV, TTV được quan tâm kiện toàn, phát triển. Nhiều địa phương đã xây dựng và phát huy hiệu quả đội ngũ TTV nòng cốt ở cơ sở. Hiện nay, 100% địa phương, đơn vị đã ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ BCV; nhiều địa phương quan tâm xây dựng hướng dẫn, thành lập đội ngũ TTV nòng cốt ở cơ sở như: Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, Hoà Bình, Thanh Hoá, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Đồng Nai, Kon Tum, Vĩnh Long, Gia Lai, Ninh Thuận, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang..., nhất là sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế về hoạt động BCV, TTV của Đảng.

Hoạt động của đội ngũ BCV, TTV đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác TTM của Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị.

 

Trong quá trình triển khai công tác TTM, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương luôn phát huy vai trò của lực lượng TTV ở cơ sở. Đối tượng tham gia lực lượng TTV hầu hết là cán bộ chủ chốt của cấp xã, bí thư các chi bộ khu phố, ấp và một số chức danh không chuyên trách cấp xã để tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng ở địa bàn dân cư. Đội ngũ TTV còn là những người tiêu biểu, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước… Với điều kiện gần gũi quần chúng nhân dân, thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng như những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống của cơ sở, đội ngũ TTV chính là những nhân tố tích cực trong vận động, cổ động quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cơ chế, chính sách cho đội ngũ BCV, TTV ngày càng được hoàn thiện, đầu tư cho hoạt động TTM được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị ngày càng quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác TTM và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Nhiều địa phương, đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã. Từ đó, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức TTM và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ BCV, TTV.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong mỗi nhiệm kỳ, các địa phương đều tổ chức Hội thi BCV, TTV giỏi. Nhiều địa phương có những cách làm mới, sáng tạo, kết hợp hoạt động TTM với việc tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng và nhiều nội dung chính trị, lịch sử, văn hóa, quốc phòng - an ninh khác. Nhằm động viên, ghi nhận và phát huy vai trò của BCV, TTV, Ban Tuyên giáo Trung ương định kỳ tổ chức hội thi BCV giỏi cấp Trung ương.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV các cấp được quan tâm. Công tác cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV khá chủ động, thường xuyên. Nhiều tài liệu thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành, được sao gửi kịp thời đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và BCV, phục vụ kịp thời cho việc định hướng thông tin, dư luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là đối với các thông tin không phổ biến trên báo chí, truyền thông.

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

 

Trong thời gian vừa qua, công tác TTM đã tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt yếu, quan trọng của Đảng, của đất nước; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân. Công tác TTM ngày càng thể hiện tính chủ động trong định hướng thông tin thông qua việc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền những vấn đề có tính chiến lược, lâu dài; chủ động phương án thông tin đối với những vấn đề, sự kiện, nhiệm vụ phát sinh, những vấn đề dự báo dễ gây điểm nóng, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc; chủ động bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tăng cường phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể để có nguồn thông tin đầy đủ, nhanh và chính xác phục vụ công tác tuyên truyền; chủ động tăng cường tham vấn ý kiến chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực để bảo đảm chất lượng thông tin tuyên truyền có tính khoa học, sát thực tiễn, giải pháp khả thi…

Đội ngũ BCV, TTV đã tham gia có hiệu quả trong việc triển khai nhiều nội dung mới về công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa, ngoại giao nảy sinh khi đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng; trong bối cảnh quyền tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng hoàn thiện, thông tin ngày càng công khai; các nền tảng kỹ thuật về thông tin ngày càng hiện đại, phong phú, có sức thu hút mạnh mẽ, đông đảo cộng đồng xã hội tham gia.

Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới trong chia sẻ trách nhiệm, tinh thần hợp tác đã tạo điều kiện làm phong phú các nội dung tuyên truyền của BCV, TTV. Sự phối hợp của ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan Nhà nước về thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm được tăng cường, nhất là sau khi Ban Bí thư ban hành Quyết định 221-QĐ/TW và Quyết định 238-QĐ/TW. Nhiều chủ trương lớn, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương được thông tin, báo cáo tại các hội nghị BCV ở Trung ương và ở các địa phương đã góp phần làm phong phú các nội dung, chủ đề, vấn đề công tác TTM; góp phần tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Đảng, Nhà nước.

Nhiều địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về tình hình biển, đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, dân tộc… Qua đó, cung cấp thông tin chính thống, thông tin gắn với thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị, phục vụ tốt cho việc triển khai công tác TTM của đội ngũ BCV, TTV. Đối với những chủ trương, chính sách mới, những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, cũng như những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, ban tuyên giáo các cấp chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học tới cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề đang gây bức xúc, do đó, hoạt động BCV, TTV luôn chủ động trong đấu tranh, phản bác thông tin tuyên truyền sai trái, xuyên tạc, cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các phương thức hoạt động TTM được sử dụng đa dạng và linh hoạt. Bên cạnh phát huy ưu điểm, thế mạnh của các phương thức truyền thống nêu trên, công tác TTM, hoạt động BCV đã sử dụng linh hoạt, sáng tạo và kế thừa ưu điểm của các hình thức truyền thông khác phục vụ cho công tác TTM; các tài liệu (đề cương trình bày, file ghi âm, file trình chiếu…) cung cấp cho BCV được số hóa. Sử dụng Ứng dụng (App) để chuyển tải thông tin tuyên giáo, các bản tin Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin BCV, Thông tin Sinh hoạt chi bộ. Điều đó đã giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, BCV, TTV trên địa bàn các tỉnh cập nhật, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, với hình thức đa dạng, hấp dẫn.

Việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, lan tỏa nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định… được chuyển thành các infographic, sau đó đọc và thu âm để phát trên hệ thống loa truyền thanh không dây trong các buổi lao động xây dựng nông thôn mới vào cuối tuần tại các xã, thị trấn. Tiêu biểu như Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Đắk Nông, Gia Lai, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh…

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, ĐÒI HỎI NGÀY CÀNG CAO VỀ THÔNG TIN CHÍNH THỐNG, ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG THÔNG QUA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Bối cảnh hiện nay và thời gian tới đang và sẽ tiếp tục có sự thay đổi phong phú, đa dạng, phức tạp, nhanh chóng, khác biệt. Phương thức TTM trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với sự xuất hiện của các hình thức trực tuyến, online đã và đang làm thay đổi sâu sắc bản chất, đặc trưng của công tác tuyên truyền bằng ngôn ngữ, thông qua giao tiếp trực tiếp; tác động đến chất lượng, hiệu quả của TTM. Tốc độ xuất hiện nhanh chóng, đa chiều của thông tin; sự gia tăng lượng thông tin giả, thông tin sai trái, phản động trên môi trường không gian mạng tác động nhanh chóng, sâu rộng tới dư luận xã hội dẫn đến yêu cầu, đòi hỏi của cán bộ, đảng viên, nhân dân về thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác, có tính định hướng của Đảng, Nhà nước thông qua đội ngũ BCV, TTV ngày càng cao.

 

Thực tiễn đang và sẽ xuất hiện những vấn đề cấp thiết phải giải quyết trong công tác TTM của Đảng. Đó là vấn đề phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác TTM; việc kết hợp, xử lý hiệu quả quan hệ giữa các thể loại, hình thức TTM, giữa TTM với các loại hình, phương thức tuyên truyền, giữa tuyên truyền “diện” và tuyên truyền “điểm” cũng như vấn đề xây dựng lực lượng BCV, TTV thống nhất từ Trung ương tới cơ sở. Cần tạo xung lực mới để công tác TTM góp phần triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.

Để đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, trong công tác TTM của Đảng, cần chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác TTM. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 17 làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM và hoạt động BCV, TTV, từ đó nâng cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của loại hình TTM trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV, TTV theo Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ BCV và Quy chế hoạt động BCV của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản liên quan đến xây dựng chế độ, chính sách cho đội ngũ TTV cơ sở; thường xuyên quan tâm tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tập huấn nghiệp vụ TTM cho đội ngũ BCV các cấp và TTV cơ sở. Chú trọng việc xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ TTV cơ sở. Lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng và uy tín, tâm huyết, trách nhiệm để bổ sung vào đội ngũ BCV, TTV.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức TTM. Tăng cường tính định hướng trong thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng những giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa, xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác TTM với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là khi đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện.

Đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với đối tượng tuyên truyền, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu tiếp cận nguồn thông tin chính xác, đầy đủ, tin cậy của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nâng cao sức thuyết phục của hoạt động TTM, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm tác động đến nhận thức, tư tưởng, hành động của các tầng lớp nhân dân; chú trọng hình thức trao đổi, đối thoại, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, thực hiện có hiệu quả thông tin hai chiều trong Đảng và trong xã hội, củng cố xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan tâm hướng tới những đối tượng đặc thù như cán bộ hưu trí, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo, học sinh, sinh viên, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin trong hoạt động BCV, TTV (App Thông tin tuyên giáo, Trang Thông tin điện tử tổng hợp BCV…); tận dụng ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác TTM và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV; kết hợp phương pháp truyền thống (thuyết trình) với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, để tăng tính hấp dẫn, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác TTM. Duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị BCV để cung cấp thông tin cho đội ngũ BCV, TTV; sử dụng linh hoạt các hình thức cung cấp thông tin (mạng nội bộ, văn bản điện tử, mạng xã hội…) cung cấp đầy đủ các thông tin đến BCV các cấp, TTV cơ sở. Tăng cường phân công BCV, TTV thực hiện nhiệm vụ TTM đến từng chi bộ, cơ quan, đơn vị; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình xã hội trước những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác TTM của Đảng.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Quyết định 340-QĐ/TW ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác TTM của Đảng.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV, đội ngũ TTV nòng cốt ở cơ sở.

Thống nhất xây dựng đội ngũ BCV theo ba cấp: Trung ương, tỉnh và huyện. Cấp cơ sở thành lập đội ngũ TTV nòng cốt. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV các cấp, TTV cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực chất; đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị lẫn năng lực chuyên môn, trau dồi kỹ năng, đầu tư nghiên cứu sâu, liên hệ thực tiễn tại đơn vị, địa phương; gắn với từng đối tượng cụ thể; tăng cường tổ chức tuyên truyền theo nhóm, thường xuyên đối thoại với Nhân dân. Khi kiện toàn đội ngũ, cần quan tâm đến năng lực, uy tín của BCV, TTV. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BCV, TTV, kết hợp theo dõi, nhận xét của cấp ủy để làm cơ sở xem xét, thay thế những BCV không hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ.

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ BCV, TTV các cấp, nhất là nghiệp vụ TTM, kỹ năng đối thoại, thông tin hai chiều, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin để hình thành bài báo cáo, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhằm nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy vai trò của đội ngũ BCV, TTV trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đưa nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ BCV, TTV vào chương trình đào tạo, giảng dạy ở các Trường Chính trị tỉnh. Định kỳ mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng tổ chức các hội thi BCV, TTV giỏi để đội ngũ BCV, TTV trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác TTM, hoạt động BCV, TTV; phát hiện, tuyển chọn BCV, TTV cho đảng bộ. Động viên đội ngũ BCV, TTV không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, nghiên cứu ban hành chính sách đối với đội ngũ TTV cơ sở.

Cấp ủy các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại và cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu thông tin cần thiết cho đội ngũ BCV, TTV hoạt động.

Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, phục vụ công tác TTM như: Hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy tính và các phương tiện khác. Chú trọng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã để phục vụ công tác tuyên truyền bảo đảm tính kịp thời, tiết kiệm.

Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động TTM, chế độ, thù lao cho đội ngũ TTV cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ TTM.

Thứ sáu, định kỳ khảo sát, kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác TTM.

Thường xuyên tổ chức khảo sát, kiểm tra công tác TTM từ Trung ương tới cơ sở; việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ BCV, TTV của Đảng để kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình sáng tạo, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức sơ kết, tổng kết hằng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng hoạt động sát thực tiễn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho đội ngũ BCV, TTV nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ.

Nhiều cấp ủy đảng, ban tuyên giáo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTM, hoạt động BCV, TTV; đưa vào nội dung kế hoạch, chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm, của nhiệm kỳ; khi triển khai các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh quan trọng của địa phương.

Nhiều đồng chí bí thư cấp ủy đã tích cực, chủ động tham gia công tác TTM, góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp, phóng viên báo chí, thành phần có tư tưởng cực đoan, chống đối, quá khích để giải thích, thuyết phục, vận động, giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh. Nhiều đồng chí là lãnh đạo các bộ, sở, ngành đã cung cấp thông tin tại hội nghị BCV hoặc cung cấp thông tin, tài liệu để ban tuyên giáo định hướng tuyên truyền.

Phan Xuân Thủy/TG
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Máy chủ tìm kiếm: 4

Khách viếng thăm: 9

Hôm nay: 5,854

Hôm qua: 5,650

Tháng hiện tại: 91,546

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,141,315

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây