Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019

Chủ nhật - 07/04/2019 23:02 422 0
Ngày 22/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của Kế hoạch như sau:
 

KẾ HOẠCH
tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019,
phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc
về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019

 -----
Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019, Công văn số 7504-CV/BTCTW, ngày 07/3/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức  Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019, phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


- Hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 - Cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; qua cuộc thi lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc có nhiều đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng để trao giải và chọn gửi tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IV-năm 2019; đồng thời tôn vinh tác giả, tác phẩm và tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng để gửi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và tham gia Giải.

II. NỘI DUNG

1. Tên giải thưởng


Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên).

2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

    Đơn vị phối hợp: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3. Nội dung Giải

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, nội chính, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.  

4. Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng tại Phú Yên được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng thuộc các loại hình báo chí, gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương.

5. Thời gian tác phẩm dự Giải

Tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh là những tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 30/9/2019.

6. Số lượng, giá trị giải thưởng

- Số lượng giải thưởng: Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên) có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích và 05 giải phụ cho mỗi loại hình báo chí. Các giải phụ gồm: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Phú Yên ở ngoài tỉnh.

- Giá trị giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí:

Giải A: 10.000.000 đồng.

Giải B: 6.000.000 đồng.

Giải C: 3.000.000 đồng.

Giải Khuyến khích và Giải phụ: 1.000.000 đồng.

- Hình thức khen thưởng: Tặng tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải.

7. Quy trình triển khai Giải

- Khởi động Giải:

+ Tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên).

Thời gian tổ chức: Trong tháng 4/2019.

+ Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch này và Thông báo Thể lệ Giải đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 3/2019 đến tháng 9/2019.

 
+ Thành lập Ban tổ chức, Cơ quan thường trực Giải, Hội đồng chấm Giải và Tổ thư ký giúp việc
Thành phần Ban tổ chức Giải, gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban tổ chức Giải.

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải.

Trên cơ sở đề xuất của cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải và Tổ thư ký giúp việc. Số lượng, cơ cấu hội đồng chấm Giải phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chuyên sâu, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và thời gian chấm Giải.

- Tổ chức nhận, xét chọn tác phẩm báo chí tham dự Giải:

Thời gian nhận tác phẩm: Từ tháng 5/2019 đến hết ngày 30/9/2019.

Thời gian chấm, tuyển chọn tác phẩm: Từ ngày 01/10 đến 20/10/2019.

Địa điểm nhận tác phẩm: Cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công bố kết quả, trao Giải:

 Tổ chức Lễ công bố kết quả và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên).

 Thời gian tổ chức: Trong tháng 11/2019.

- Chọn tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Giải toàn quốc:

 Hoàn thành hồ sơ gửi trước ngày 10/11/2019.

8. Kinh phí tổ chức Giải: Từ nguồn ngân sách Đảng năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải).


- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên) bảo đảm phù hợp với các yêu cầu theo Thể lệ Giải ban hành kèm theo Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; tổ chức Lễ phát động và Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019.

- Tham mưu quyết định thành lập Ban tổ chức Giải, Hội đồng chấm Giải và Tổ thư ký giúp việc; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải: Nhận bài và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức chấm bài, tổng kết, trao Giải cho các cá nhân đạt Giải. Lập hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 của tỉnh gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương (Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng) theo đúng thời gian quy định (trước ngày 10/11/2019).

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019, tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 (gồm kinh phí chi cho Giải thưởng, tổ chức Lễ phát động, Lễ trao Giải, hoạt động của Ban tổ chức Giải, Hội đồng chấm Giải, Tổ thư ký, văn phòng phẩm…), trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên viết, sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng, đậm tính thực tiễn và có sức lan tỏa lớn để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên và Giải toàn quốc năm 2019.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Trung ương và  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019; phối hợp chỉ đạo đăng tải rộng rãi Thể lệ Giải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành, địa phương.

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực tham gia viết bài về công tác xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019.

- Lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc và lập hồ sơ tham dự Giải của đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Cơ quan thường trực Ban tổ chức Giải theo đúng thời gian quy định.

5. Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh

Chỉ đạo các chi hội tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; cổ vũ, động viên hội viên, phóng viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng tham gia Giải.

6. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2019; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng để gửi đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham dự Giải.

- Chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.


 
Nơi nhận
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,    
- Tạp chí Xây dựng Đảng,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và
   các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
  trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan
 đại diện và  phóng viên báo Trung ương,
 báo ngành thường trú tại tỉnh,
- Hội Nhà báo, Hội VHNT tỉnh,
- Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lương Minh Sơn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 75

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 73

Hôm nay: 15,251

Hôm qua: 16,965

Tháng hiện tại: 315,846

Tháng trước: 277,692

Tổng lượt truy cập: 6,802,242

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây