Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiều kết quả nổi bật

Chủ nhật - 11/06/2023 21:03 195 0

Sau hai năm, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc, phong phú, đa dạng, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; vận dụng các chuyên đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

1
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ MY

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 36-KH/TU, ngày 24/9/2021 về triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách từng nhiệm vụ và xác định lộ trình thực hiện cụ thể. Tổ chức kịp thời, hiệu quả các hội nghị học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm bằng hình thức vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn in, phát hành khoảng 14.000 cuốn tài liệu học tập Chuyên đề năm 2022 (“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”) và Chuyên đề năm 2023 (“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”) phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các kế hoạch, chương trình hành động gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, như: “Tổ chức chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ trong tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vào sáng thứ hai hàng tuần”; “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”... tiếp tục được duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cùng với các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về nêu gương đã trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các chi, đảng bộ duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, hằng quý gắn với việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 25/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Để nắm bắt tình hình sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 33 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc 110 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mỗi tổ phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên làm tổ trưởng và các thành viên là trưởng, phó các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và tương đương.

Phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đăng tải nhiều tin, bài về những hoạt động, phong trào, các mô hình, tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, như: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thường xuyên động viên văn nghệ sĩ, các chi hội chuyên ngành sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật, tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tỉnh đoàn duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục: “Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi ngày một câu chuyện đẹp”; hưởng ứng phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Công an tỉnh tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; cuộc thi viết “Cuốn sách tôi yêu”, thi trưng bày sách; phát động tham gia cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký “Người chiến sĩ công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì Nhân dân phục vụ”; cuộc thi Chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện quyết tâm chính trị xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giảng dạy và học tập về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các trường học trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở giáo dục và đào tạo đã tích hợp, cập nhật nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm vào giảng dạy, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên, học sinh, sinh viên... góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học viên được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy quan tâm, đưa vào chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm và tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Qua đó, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền, tổ chức học tập chuyên đề ở các cấp. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy định nêu gương, chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở của các cơ quan, đơn vị đã góp phần chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Từ những việc làm thiết thực, việc học tập và làm theo Bác ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh có 63/83 xã (tỉ lệ 76%) đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều tấm gương tập thể và cá nhân có những nghĩa cử, việc làm cao đẹp, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền phòng chống dịch bệnh như: Tổ chức những trạm tiếp sức cho bà con cả nước trên con đường về quê qua địa bàn tỉnh Phú Yên; cuộc hành trình 63 ngày đêm đưa gần 17.000 công dân Phú Yên từ miền Nam trở về nhà tránh dịch; tổ chức những cây ATM gạo từ thiện, những bếp ăn 0 đồng, các cuộc vận động, quyên góp hỗ trợ khu cách ly, khu vực phong tỏa và một số bà con nghèo, cận nghèo, người yếu thế một cách kịp thời, hiệu quả với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ những kết quả đạt được, trong năm 2021 có 2 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; giới thiệu 2 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc gửi Hãng phim Tư liệu và khoa học xây dựng phim ngắn; đã và đang chọn 5 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” các năm 2022, 2023, giới thiệu 1 cá nhân tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc 2023.

1
Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ MY

Một số kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn một số hạn chế, như: công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm ở một số đơn vị vẫn còn chậm. Việc phát hiện, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuy được quan tâm nhưng chưa có nhiều mô hình mới để nhân rộng toàn tỉnh.

Từ những kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm vô cùng quan trọng, thường xuyên; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động trong Đảng, trong Nhân dân, khẳng định ý nghĩa, giá trị thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

Tập trung kết hợp chặt chẽ 3 yếu tố: học tập - làm theo - nêu gương; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; trong tổ chức triển khai thực hiện cần phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm.

Thứ hai, xác định đúng và trúng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, cần phải đặc biệt coi trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhất là đối với người đứng đầu trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Thứ tư, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Thứ năm, phải coi trọng, quan tâm đúng mức việc nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ truyền thông báo chí, mạng xã hội, các loại hình thông tin cổ động trực quan, các hoạt động sáng tác, quảng bá văn hóa, văn nghệ, báo chí, hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là nhân dịp các các ngày kỷ niệm gắn với cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy những kết quả đạt được qua hai năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cho những năm tiếp theo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

BÙI THANH TOÀN/PYO

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 44

Hôm nay: 9,662

Hôm qua: 7,645

Tháng hiện tại: 175,729

Tháng trước: 208,633

Tổng lượt truy cập: 5,819,626

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây