Tập trung tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp

Thứ hai - 17/02/2020 21:15 100 0

Ðại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân và toàn quân. Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

2
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp chủ trì một cuộc họp giao ban báo chí, định hướng công tác tuyên truyền đại hội đảng trong thời gian tới. Ảnh: HÀ MY

 * Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa như thế nào?

- Việc tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Đại hội thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện và các quyết định quan trọng của đại hội... sẽ góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng chính trị, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, nhằm khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Đảng bộ tỉnh nói riêng; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững của địa phương, đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 127-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, hoạt động tuyên truyền được chia thành 4 đợt cao điểm:

Đợt I: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương (đến cuối tháng 8/2020), tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, gắn với 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện và việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp; công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả bầu cử đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đợt II: Từ sau đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đến hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (9/2020), tiếp tục tuyên truyền kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tuyên truyền những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới; công tác chuẩn bị đại hội, tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân gửi tới đại hội… Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, các hoạt động và kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII…

Đợt III: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung thông tin nhanh về kết quả, nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của tỉnh; công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác chuẩn bị đại hội, Quy chế bầu cử trong Đảng; tình cảm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong nước và quốc tế hướng về Đảng, về Đại hội lần thứ XIII của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm, trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội, các hoạt động, kết quả của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; không khí dân chủ trong đại hội, sự thống nhất trong Đảng, sự quan tâm, đồng thuận của xã hội đối với đại hội...

Đợt IV: Sau bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của đại hội; thông tin nhanh kết quả, Nghị quyết, việc tổ chức quán triệt, học tập và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước liên quan đến sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

* Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cần có những hình thức, biện pháp tuyên truyền nào, thưa đồng chí?

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy các cấp, nêu bật tinh thần đổi mới của Đảng. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phải coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại… Các cơ quan báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện; về hoạt động và kết quả các đại hội…

 * Xin cảm ơn đồng chí!

Triển khai thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư

 Tỉnh ủy vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 37).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 37 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra giải pháp triển khai thực hiện việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn; đẩy mạnh chương trình phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

 

KHÁNH HÀ

HÀ MY/PYO (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 14

Hôm nay: 1,584

Hôm qua: 2,108

Tháng hiện tại: 35,008

Tháng trước: 14,187

Tổng lượt truy cập: 2,513,812

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây