Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Thứ ba - 16/01/2024 20:59 1042 0
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) trên địa bàn tỉnh.
11
Ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam Anh hùng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng. Ảnh tư liệu (Nguồn: TTXVN)
Theo đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Về chủ đề và nội dung tuyên truyền

Chủ đề tuyên truyền: “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI”

Nội dung tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền làm rõ bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
         
Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         
Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Về hình thức tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền như:

Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, Internet, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và các địa phương như: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên (dự kiến diễn ra lúc 7h30 phút, ngày 07/5/2024); Hội thảo khoa học cấp quốc gia; chiếu phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành trong các buổi sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, cổ động trực quan (như treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử…), hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ kết hợp với 70 năm ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; tổ chức phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Về tổ chức thực hiện

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền; phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ, Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh…Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề của ngành dọc Trung ương, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp (Lưu ý: Các địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức lễ kỷ niệm); chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,…

Chỉ đạo theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về sự kiện; quan tâm thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với nước, nhất là đối với những người đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chú trọng đến những nơi căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi...

Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm tuyên truyền; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý hoặc đề cấp có thẩm quyền xử các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chỉ đạo động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, bám sát thực tiễn tuyên truyền, phổ biến, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ nội dung Hướng dẫn này và bám sát chỉ đạo, định hướng của cơ quan chỉ đạo tuyên truyền chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về sự kiện với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện.

Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm lớn, trọng tâm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; biểu dương “người tốt, việc tốt”, các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp các chương trình về Lễ kỷ niệm từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.


Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!


2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!

3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!

4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!

7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!

10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!

11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Bá Vĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 53

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 52

Hôm nay: 5,994

Hôm qua: 6,901

Tháng hiện tại: 157,978

Tháng trước: 208,633

Tổng lượt truy cập: 5,801,875

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây