Cần quán triệt, thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư được nêu trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Thứ ba - 30/08/2022 22:22 2297 0
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Nội dung của tác phẩm luận giải đầy thuyết phục về một vấn đề lớn, rất cơ bản trong sự nghiệp cách mạng nước ta là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với ngôn từ rõ ràng, dễ hiểu, các bài viết của Tổng Bí thư là sự trăn trở, suy nghĩ tâm huyết, đã luận giải một cách khoa học, thuyết phục, truyền niềm tin và ý chí cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây cũng chính là luận cứ khoa học sắc bén để đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
4
Nội dung tập trung vào bốn câu hỏi mà Tổng Bí thư đã đặt ra trong tác phẩm: (1) Chủ nghĩa xã hội là gì? (2) Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? (3) Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? (4) Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Đây là 4 vấn đề quan trọng, có ý nghĩa như nền tảng, cơ sở lý luận để Đảng ta dựa vào đó mà hoạch định đường lối, đề ra các nhiệm vụ chính trị cần giải quyết trong mỗi giai đoạn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dựa vào đó mà vận động, thuyết phục nhân dân, tập hợp lực lượng, huy động các nguồn lực, khơi dậy ý thức dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh của mỗi người dân, của cả cộng đồng nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mang lại sự phát triển toàn diện cho mỗi con người, mang lại tự do, hòa bình, giàu mạnh cho đất nước.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp chúng ta nhận thấy XHCN ở Việt Nam hiện nay đó là một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Một xã hội mà sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Xã hội XHCN còn là một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, vì sự phát triển của một tập thể, một quốc gia, chứ không phải cạnh tranh bất công “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân hay các phe nhóm. Nhân tố quan trọng sâu xa nhất của CNXH là con người, đạo đức, văn hóa. CNXH Việt Nam mang tính nhân dân, tính dân tộc và giá trị nhân văn, trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân. CNXH Việt Nam vì con người, vì cuộc sống của nhân dân, hài hòa giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo an sinh xã hội.

Tác phẩm còn đề cập về con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần lạc quan, niềm tin khoa học về thắng lợi tất yếu sự nghiệp cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng chỉ rõ thách thức, khó khăn mà nhân dân ta phải vượt qua. Thực tiễn đã chứng minh quá trình xây dựng CNXH của nước ta, nhất là trong 35 năm đổi mới, mặc dù còn nhiều vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, nhưng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng cho đến nhiều lĩnh vực khác. Công cuộc xây dựng đất nước tiến lên CNXH còn nhiều khó khăn, gian nan, mất nhiều thời gian đòi hỏi toàn dân phải đồng lòng, đoàn kết, đặt niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Đồng chí Tổng Bí thư đã khái quát về nhận thức CNXH Việt Nam từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam và từ những thành công, thất bại của thế giới để tìm ra được đường đi riêng, mô hình riêng cho Việt Nam. Xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Vì vậy, bên cạnh việc xác định đường lối, chủ trương đúng đắn, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển. Đây chính là kết quả nhận thức lý luận của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, những kinh nghiệm quốc tế vào tình hình, bối cảnh thực tế, tổng kết thực tiễn để tìm ra những bài học kinh nghiệm phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm hội tụ duy nhất, đó là vì nhân dân, vì con người. 

Với những giá trị về lý luận và thực tiễn, tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một luận cương mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị của người đứng đầu Đảng trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần giúp mỗi người nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên CNXH, rèn luyện thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, luôn giữ vững niềm tin và tuyệt đối không dao động, ngả nghiêng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Nội dung của tác phẩm còn là thông điệp truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh… 
 
Để những tư tưởng, quan điểm, giá trị lý luận cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thấm sâu hơn vào trong tư duy nhận thức và và hành động của cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn, định hướng quan trọng trong nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, nhất là những nhận thức lý luận chung về bản chất, đặc trưng, tính ưu việt của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam để tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối không được ngả nghiêng, dao động trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhân dân ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Hai là, không ngừng nghiên cứu, học tập, trau dồi, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; khẳng định sự sáng tạo, ủng hộ hộ mạnh mẽ, tham gia tích cực của nhân dân là “cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”, qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ba là, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tính tự giác, tiên phong, đi đầu của người cán bộ, đảng viên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài./.

Bá Vĩnh (TH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 20

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 18

Hôm nay: 8,529

Hôm qua: 7,250

Tháng hiện tại: 116,539

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,166,308

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây