Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Thứ tư - 06/03/2024 01:33 379 0

Ba năm qua (2021-2024), với tinh thần đổi mới sáng tạo, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, tạo ra bước chuyển biến mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

11
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác toàn quốc năm 2023. Ảnh: HỒNG THÁI

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời từ tỉnh đến cơ sở; đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chuyển biến tích cực, nhất là trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên… 

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Việc tổ chức biên soạn, học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản, sâu rộng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Ngoài chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn in, phát hành 22.000 cuốn tài liệu học tập chuyên đề hằng năm.

Trong đó, chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”; chuyên đề năm 2024-2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung các chuyên đề vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi, đảng bộ cơ sở và các tổ chức hội, đoàn thể. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng nội dung chuyên đề, sát với nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương luôn gương mẫu, nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, gắn với thực hiện Quy định 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 3/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” trong toàn hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 2 mô hình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mô hình “Chào cờ Tổ quốc và học tập dưới cờ” trong tất cả cơ quan, đơn vị vào sáng thứ hai hằng tuần có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần vun đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh. Mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” được đổi mới, nâng cao chất lượng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công từ 2-3 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (trong đó có 1 doanh nghiệp) và 1 tỉnh ủy viên trực tiếp phụ trách giúp đỡ mỗi xã còn khó khăn, xã đặc biệt khó khăn (tổng số có 23 tỉnh ủy viên trực tiếp phụ trách giúp đỡ 23 xã khó khăn). Các xã còn lại tiếp tục phân công mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ một xã.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thành lập 33 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc 110 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; mỗi tổ phân công một tỉnh ủy viên làm tổ trưởng và các thành viên là trưởng, phó các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và tương đương có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; nắm bắt đặc điểm tình hình của địa phương, cơ sở; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cấp ủy và tổ chức đảng nơi tham dự sinh hoạt để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở.

2
Các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NGỌC CHUNG

Chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu lựa chọn, giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình điển hình tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; tham dự triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, tham gia chương trình Hành trình khát vọng... Trong đó, từ năm 2021 đến nay, có 6 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; Hội Nông dân phường Hòa Vinh (TX Đông Hòa) được hãng phim Tư liệu và khoa học chọn xây dựng kịch bản phim ngắn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các địa phương, đơn vị và được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo gương Bác gắn với chuyên mục xây dựng Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp trong lan tỏa, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện quyết tâm chính trị xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần cho xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giảng dạy và học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các trường học trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; kịp thời cập nhật, bổ sung những nội dung của chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo lý luận chính trị hệ trung cấp, sơ cấp, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức các hội thảo khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng; triển khai đề án Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022-2025, tạo sự chuyển biến tích cực về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu, các nội dung, mô hình cũ được đổi mới, nâng cao chất lượng; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên...

ĐẶNG HỒNG THÁI/PYO

Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 49

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 48

Hôm nay: 13,529

Hôm qua: 14,015

Tháng hiện tại: 197,086

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,405,790

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây