Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa

Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa

 •   24/03/2023 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không chỉ phải nâng cao hơn nữa trong nhận thức, trong thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, mà còn phải “cả quyết sửa lỗi mình” với vai trò tiền phong gương mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

 •   20/03/2023 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc đào tạo, cất nhắc đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo trong thực hiện chiến lược đoàn kết các dân tộc và nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phó Trưởng Công an xã dũng cảm, tận tụy

Phó Trưởng Công an xã dũng cảm, tận tụy

 •   19/03/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Hơn ba năm với vai trò là Phó Trưởng Công an xã Hoà Quang Nam, huyện Phú Hoà, thiếu tá Đặng Khoa Đăng luôn thể hiện là một cán bộ Công an bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tuỵ với công việc, luôn gần gũi gắn bó với quần chúng Nhân dân. Từ khi thiếu tá Đặng Khoa Đăng cùng lực lượng Công an chính qui về cơ sở, tình hình an ninh trật tự (ANTT)  trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực. Anh cùng đồng đội luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương tín nhiệm; bà con yêu mến, tin cậy.
"Chỉ sợ lòng dân không yên"

"Chỉ sợ lòng dân không yên"

 •   15/03/2023 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng  chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.
Thành phố Tuy Hòa: Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023

Thành phố Tuy Hòa: Triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023

 •   14/03/2023 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày (từ ngày 14 - 16/3/2023), Trung tâm Chính trị thành phố Tuy Hòa phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa mở 04 lớp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 cho hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc thành phố.    
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   09/03/2023 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 09/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

 •   09/03/2023 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Văn hóa Hồ Chí Minh – Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

Văn hóa Hồ Chí Minh – Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

 •   02/03/2023 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
 Văn hóa Hồ Chí Minh là toàn bộ di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho dân tộc, cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Văn hóa, tư tưởng và cuộc đời của Người là lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm mục tiêu hy sinh, phấn đấu. Tinh hoa văn hóa Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam vào hàng ngũ của các dân tộc tiên phong của thời đại, có ý nghĩa to lớn đối với đất nước ta trong bối cảnh hiện nay.
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

 •   26/02/2023 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 703
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì thế, tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều không ngoài mục đích phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 •   24/02/2023 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước và luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đó của Người luôn được Đảng, Nhà nước ta thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân

 •   22/02/2023 02:01:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân nói riêng, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì yêu cầu cấp thiết là phải vận dụng một cách sáng tạo những giá trị ấy vào thực tiễn cải cách chế độ công vụ hiện nay.
Đảng uỷ Công an tỉnh Phú Yên: Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng uỷ Công an tỉnh Phú Yên: Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   15/02/2023 01:52:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/2/2023, Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Phú Yên phát triển toàn diện” cho các đồng chí cấp uỷ, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh.   
Quốc tế khâm phục tư tưởng Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

Quốc tế khâm phục tư tưởng Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

 •   12/02/2023 07:59:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Chuyên gia Luis Silva, người hiệu đính cuốn sách tiếng Anh ''Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc'' của Giáo sư Nguyễn Đài Trang, luôn mong muốn phổ biến đến bạn bè quốc tế những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Hồ Chí Minh – 100 năm trước

Hồ Chí Minh – 100 năm trước

 •   06/02/2023 08:35:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Một trăm năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đâu, làm gì là  một câu hỏi thú vị khi chúng ta bước vào năm 2023, năm bản lề của Đại hội Đảng XIII, để bước tiếp nửa nhiệm kỳ còn lại, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam. Hai sự kiện đặc biệt trên đất Pháp và Liên Xô cách đây một thế kỷ giúp chúng ta hiểu thêm về lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh thời trẻ với tên gọi Nguyễn Ái Quốc.
Thượng uý, bác sỹ Nông Văn Công - một đảng viên trẻ nhiệt huyết, tận tụy với công việc

Thượng uý, bác sỹ Nông Văn Công - một đảng viên trẻ nhiệt huyết, tận tụy với công việc

 •   05/02/2023 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 1137
 •   Phản hồi: 0
Hết lòng tận tuỵ với công việc, luôn rèn luyện, nâng cao y đức của người thầy thuốc, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong suốt hơn 8 năm công tác ở Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên, Thượng uý, bác sỹ, đảng viên trẻ Nông Văn Công luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo, đồng đội và bệnh nhân tín nhiệm, yêu mến.
"Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài"

"Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài"

 •   30/01/2023 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 1184
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”, nên mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Hơn 90 mùa xuân xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng xây dựng và chỉnh đốn để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại

 •   11/01/2023 01:41:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt cuộc đời của mình, Bác Hồ đã từng đón Xuân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ gian nan, đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc. Tuy nhiên, mùa xuân Quý Hợi 1923 là mùa xuân đặc biệt, bởi đây không chỉ là mùa xuân cuối cùng Bác “ăn Tết” trên đất Pháp, mà còn là mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu mới cho cách mạng Việt Nam.
Phú Yên: Tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phú Yên: Tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   10/01/2023 04:03:00 AM
 •   Đã xem: 1419
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 10/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối đến 10 điểm cầu cấp huyện và 60 điểm cầu của các đảng bộ cơ sở (các xã, phường, thị trấn và các sở, ngành của tỉnh), với hơn 8.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
Phú Yên: 11 mái ấm tình thương được trao cho phụ nữ nghèo trong dịp Tết

Phú Yên: 11 mái ấm tình thương được trao cho phụ nữ nghèo trong dịp Tết

 •   09/01/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, Hội LHPN tỉnh Phú Yên phối hợp với Quỹ Cộng đồng năng đoạn Kim Cương Việt Nam (DCI) tổ chức trao 10 “Nhà tình thương” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, với kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho mỗi gia đình là 50 triệu đồng, tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây