Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022

Thứ tư - 20/04/2022 02:54 457 0
* Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép.

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và đơn vị cấp phòng tiêu biểu trong tham mưu, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hưởng ứng Giải. Để vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng bộ tỉnh và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, nhân Lễ trao Giải, Ban tổ chức Giải lựa chọn 01 nhà báo tiêu biểu và một số nhân vật (không quá 02) trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh (nếu có).

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như trong việc viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ và chính quyền tỉnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Vinh danh nhà báo lão thành, có nhiều đóng góp với công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (nếu có).

- Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm Giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022.

2. Mọi người dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh Phú Yên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự


1. Không giới hạn số lượng tác phẩm (phù hợp với quy định của Giải) gửi tham dự Giải của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả. Tuy nhiên, Ban tổ chức Giải chỉ trao Giải cho 01 tác phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tác phẩm đã gửi tham dự Giải của mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả. Nếu tác giả đã có tác phẩm của riêng mình được chọn trao Giải, đồng thời tham gia nhóm tác giả có tác phẩm khác dự thi thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác để trao Giải.

2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

3. Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh).

Tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy khai sinh).

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải

I. Đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) kể từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/9/2022. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Phú Yên và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, đơn vị vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng

a) Các tác phẩm đăng trên loại hình báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới thì Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

- Đối với thể loại ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo. Trường hợp đặc biệt Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Các tác phẩm đăng trên loại hình báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

- Đối với thể loại ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng cùng thời điểm xuất bản. Trường hợp đặc biệt Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c) Các tác phẩm phát thanh

Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng và vấn đề bản quyền. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d) Các tác phẩm truyền hình

Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng và vấn đề bản quyền, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm. Trường hợp đặc biệt vượt quá 05 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới Ban tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

II. Đối với cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng

1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;
- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng tỉnh;

- Có sản phẩm truyền thông sáng tạo hoặc tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải nhiều và có chất lượng, đoạt nhiều giải cao.

2. Đối với các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng

Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng giúp việc tiêu biểu được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy, Ban tổ chức Giải chỉ đạo triển khai hưởng ứng sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

- Chủ động gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật và giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh.

III. Vinh danh nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu

1. Đối với nhà báo tiêu biểu: Là nhà báo lão thành, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí; có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng bộ tỉnh (Ban tổ chức Giải có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn).

2. Đối với nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (Ban tổ chức Giải có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn).

Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu Giải

+ Về tác phẩm:

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 (Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên) có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích và 10 giải phụ cho mỗi loại hình báo chí (Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Các giải phụ gồm: Giải tác phẩm tiêu biểu về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm tiêu biểu về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Giải tác phẩm tiêu biểu về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm tiêu biểu phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm tiêu biểu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm tiêu biểu về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm tiêu biểu về phát hiện tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm tiêu biểu của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm tiêu biểu của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm tiêu biểu viết về công tác xây dựng Đảng ở Phú Yên của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Về giải tập thể: Có 04 giải xuất sắc dành cho cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng giúp việc tiêu biểu.

+ Về nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 01 nhà báo (nếu có).

+ Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật (không quá 02) trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).
2. Hình thức khen thưởng:

Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải; cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị cấp phòng giúp việc tiêu biểu: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

Đối với nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

3. Giá trị giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí:

Giải A: 10.000.000 đồng.
Giải B: 6.000.000 đồng.
Giải C: 3.000.000 đồng.
Giải Khuyến khích: 1.500.000 đồng.
Giải phụ: 1.000.000 đồng.

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, Khuyến khích đồng thời là tác phẩm đạt 1 trong 10 giải phụ nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 500.000 đồng.

Giải tập thể Xuất sắc: 2.000.000 đồng.
Tiền thưởng nhà báo tiêu biểu: 2.000.000 đồng.
Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 2.000.000 đồng.

Điều 7. Ban tổ chức Giải

1. Ban tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Tổ thư ký giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên.

Thành phần Ban tổ chức Giải, gồm đại diện: Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Phú Yên (Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban tổ chức Giải; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Giải; đồng chí Phó trưởng Ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban tổ chức Giải.

2. Ban tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động. Cụ thể, văn bản do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban tổ chức Giải ký thì sử dụng con dấu của Tỉnh ủy; văn bản do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Giải ký thì sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ban tổ chức Giải được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh.

Điều 8. Cơ quan thường trực Giải

Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng tỉnh Phú Yên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả (hoặc cơ quan, đơn vị) gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động và tổng kết, trao Giải.

5. Tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Giải đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả
Điều 9. Hội đồng chấm Giải

1. Hội đồng chấm Giải bao gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo, do Trưởng Ban tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm Giải có Tổ thư ký giúp việc do Trưởng Ban tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải.

3. Hội đồng chấm Giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Thể lệ Giải và Luật Báo chí.

Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc trình Ban tổ chức Giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ tình hình thực tế, không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, Khuyến khích và giải phụ cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.

Cơ quan thường trực Giải, Tổ thư ký Giải theo dõi quá trình triển khai hưởng ứng Giải và tổng hợp báo cáo để chọn ra các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, đơn vị giúp việc cấp phòng tiêu biểu, nhà báo tiêu biểu và nhân vật tiêu biểu trình Ban tổ chức Giải xem xét quyết định khen thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Căn cứ tình hình thực tế, Ban tổ chức Giải tổ chức công bố kết quả và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 bằng hình thức phù hợp.

Thời gian: Dự kiến trong tháng 11/2022.

Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Giải

1. Kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 được bố trí từ nguồn ngân sách Đảng năm 2022.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và thực hiện việc chi phục vụ công tác tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh theo đúng quy định.

Điều 12: Lập hồ sơ dự Giải

1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch đẹp, ngay ngắn, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ lẻ phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào email:
phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com  để Ban tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm.  

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa CD hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự Giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm thuộc thể loại ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt.

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về Cơ quan thường trực Giải chậm nhất vào ngày 30/9/2022 (theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257) 3.828.048 - (0257) 3.810.664.

Email: 
phongtuyentruyenbtgpy@gmail.com.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên. Ban tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Giải.

Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn khiếu nại cho Ban tổ chức Giải để xem xét, giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 97

Máy chủ tìm kiếm: 7

Khách viếng thăm: 90

Hôm nay: 11,935

Hôm qua: 15,396

Tháng hiện tại: 176,046

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,384,750

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây