Phú Yên: Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thứ tư - 26/04/2023 03:06 407 0
Sáng ngày 26/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
12
Quang cảnh hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thường trực cấp ủy, Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo Trung tâm chính trị cấp huyện.

Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư, công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hiện nay, nhất là trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu, có sự đổi mới, gắn bồi dưỡng lý luận chính trị với thực tiễn tình hình công tác; hoạt động nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng, số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu được nâng lên. Nhiều đề tài nghiên cứu đã đưa ra được các giải pháp có tính khả thi, cung cấp các luận cứ khoa học, từ đó giúp cấp thẩm quyền đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trên không gian mạng đặc biệt được quan tâm triển khai với nhiều cách làm mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn, xã hội, nhất là trong bối cảnh sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng tinh vi và phức tạp. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị có 05 tham luận của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nhiều ý kiến thảo luận khác của các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, nhất là những hạn chế và đề xuất những giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 23 của Ban Bí thư trrong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục triển khai tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:   

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đổi mới và tăng cường đầu tư cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp nghiên cứu giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với các đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cần tăng cường liên hệ thực tiễn, ứng dụng các phương tiện hiện đại vào giảng dạy, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu cho người học. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Trường chính trị tỉnh đạt chuẩn (Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thông qua, chuẩn bị ban hành) và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, nâng cao trình độ năng lực, nghiên cứu. Quan tâm đào tạo và sử dụng cán bộ, tạo điều kiện để hình thành đội ngũ cán bộ lý luận chính trị có trình độ cao và lớp cán bộ kế tiếp, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chú trọng nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách, trau dồi bản lĩnh chính trị của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng các hình thức, đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng, tập trung vào đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên… Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, kết luận số 53-KL/TW, ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh năng chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn, nhằm khẳng định và bảo vệ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thanh Hiền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 108

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 106

Hôm nay: 13,913

Hôm qua: 15,932

Tháng hiện tại: 320,596

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,279,175

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây