Phú Yên: tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ năm - 22/02/2024 02:59 297 0
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:
2
Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân Giáp Thìn 2024.
Năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, tỉnh ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do tác động của tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, nhiều nền kinh tế lớn chưa phục hồi, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản và an ninh năng lượng toàn cầu... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, đứng trong tốp 10 tỉnh, thành phố cả nước có mức tăng trưởng tốt nhất. Đặc biệt, bước vào năm mới năm 2024 và đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo hướng trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung bộ; với khí thế mới, hy vọng mới, cùng với cả nước, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hoạt động vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân.

Năm 2024 có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu quan trọng giai đoạn 2020-2025, là dịp kỷ niệm 35 năm tái lập tỉnh, đặt ra nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi chúng ta cần chung tay góp sức. Dự báo năm 2024 có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít. Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ những ngày làm việc đầu năm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; coi trọng và phát huy vai trò nêu gương trên mọi lĩnh vực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp mình.

- Triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thường xuyên tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị trong từng tháng, từng quý để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Rà soát các nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn tại kéo dài để có kế hoạch giải quyết dứt điểm.

- Theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chỉ đạo của Chính phủ về chủ trương, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Tập trung và chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm triển khai các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhất là việc chuẩn bị, tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2024; đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh. Quyết liệt phối hợp triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ. Có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Quyết liệt phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024.

- Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023-2024; triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học, giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế; chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi.

- Chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 bảo đảm an toàn, văn minh, nhất là dịp kỷ niệm 35 năm tái lập tỉnh. Tăng cường công tác quản lý điểm đến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân.

3. Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt công tác giao nhận quân năm 2024 bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng và an toàn.

- Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp, xử lý kiên quyết các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ.

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc, cũng như với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trong tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề liên quan.

Chỉ thị này phố biến đến chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Máy chủ tìm kiếm: 3

Khách viếng thăm: 10

Hôm nay: 2,985

Hôm qua: 4,023

Tháng hiện tại: 57,312

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,107,081

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây