Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu - 30/12/2022 04:56 237 0
Sáng ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Bùi Thanh Toàn, UVBTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Sự, Phó trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hoài My, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
img 1442
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Yên đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc lớn, có nhiều điểm nổi bật như: Chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chỉ đạo tăng cường công tác định hướng dư luận xã hội; thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là tích cực tham mưu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trọng tâm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với công tác triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Công tác lý luận chính trị, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm chỉ đạo. Tập trung tham mưu các lĩnh vực khoa giáo, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo với sự quyết liệt, nhiều nội dung mới, có hiệu quả được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực của nhiều ban chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo cấp huyện đã tham mưu tích cực, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc; hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực, vững vàng trong công tác chuyên môn… Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành Tuyên giáo của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản định hướng về công tác tuyên giáo; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề khó, phức tạp, phát sinh từ thực tiễn, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tiếp tục đa dạng hóa hình thức, sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng; phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” và Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục công tác tuyên truyền, cổ động theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng; tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; nội dung Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; các kỳ họp Quốc hội khóa XV; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước… tạo sự phấn khởi, niềm tin tưởng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, đổi mới phương thức, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, theo dõi, phối hợp xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Thứ sáu, tăng cường định hướng các hoạt động báo chí; chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong đó xác định và triển khai thực hiện cụ thể nội dung, tiêu chí hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Chủ động tham mưu triển khai toàn diện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, phát triển nguộc nhân lực; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 313-QĐ/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Thứ bảy, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Tham mưu cấp ủy kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề tài Lịch sử ngành Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Phú Yên 1930 - 2020. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ biên soạn lịch sử đảng bộ cấp cơ sở.

Thứ tám, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo để nâng cao năng lực, trình độ; rà soát và tập trung tháo gỡ những bất cập về chủ trương, cơ chế, chính sách… đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Hoàng Thành


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 11

Hôm nay: 3,549

Hôm qua: 5,404

Tháng hiện tại: 78,965

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,128,734

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây