Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 27/03/2024 23:05 595 0
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
2
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và các ngành liên quan đến công tác THADS. (Ảnh minh họa)
Theo nội dung Chỉ thị, thời gian qua, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ở hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục được kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; trình độ, năng lực của chấp hành viên, công chức thi hành án được nâng cao; công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan có nhiều cố gắng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế: Kết quả thi hành án về việc và về tiền còn thấp; nhiều vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sát, thiếu kiểm tra dẫn đến để xảy ra vi phạm trong hoạt động thi hành án; một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để, gây bức xúc cho cá nhân và tổ chức; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và trong nội bộ Ngành có lúc còn cao nhưng việc giải quyết, chỉ đạo giải quyết có mặt còn hạn chế...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hình chính trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp; Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Tố tụng hành chính năm 2015... và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Thông qua giám sát, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; các vụ việc có khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở...

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận 123-KL/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ án hành chính tồn đọng hiện nay trên địa bàn tỉnh, Kiến nghị số 20/KN-VKSTC ngày 31/01/2024 của Viện KSND tối cao về vi phạm trong giải quyết án hành chính và các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời kháng cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đối với những bản án hành chính ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước hoặc những bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành trong thực tiễn hoặc không phù hợp với tình hình thực tế quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, tránh để tổ chức, cá nhân bức xúc khiếu nại kéo dài.

4. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật THADS, theo dõi thi hành án hành chính ngay từ giai đoạn tiếp nhận thi hành án; kịp thời phát hiện vi phạm trong tổ chức THADS, theo dõi thi hành án hành chính để kiến nghị, kháng nghị, khắc phục sửa chữa vi phạm.

5. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cưỡng chế thi hành án hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở, chống đối, không thi hành án.

6. Ban cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo TAND hai cấp tỉnh và huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, ban hành các bản án đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, đúng quy định pháp luật; khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, khó thi hành; kịp thời trả lời, giải thích các bản án, quyết định theo đề nghị của Cơ quan thi hành án dân sự và các bên liên quan; thực hiện công khai các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo quy định để Nhân dân tham gia giám sát; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, trong việc ra quyết định bắt buộc thi hành án hành chính.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, theo dõi, đôn đốc thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; tham mưu và tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án kéo dài, khó khăn, phức tạp.

Làm tốt công tác đôn đốc, theo dõi thi hành án hành chính; giải quyết dứt điểm, đúng theo quy định pháp luật đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi hành án và đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Ngành; thực hiện tốt Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các ngành liên quan đến công tác thi hành án dân sự (Thông báo số 843-TB/VPTU, ngày 29/01/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy).

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ trong nội bộ Ngành. Thực hiện và khắc phục theo kiến nghị, kháng nghị của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật.

8. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị này bằng hình thức phù hợp đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để chỉ đạo ban, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan THADS trong công tác THADS, Thi hành án hành chính; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại địa phương; định kỳ hoặc khi cần thiết nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp về kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, Nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận đối với việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

10. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bá Vĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 53

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 51

Hôm nay: 15,900

Hôm qua: 14,784

Tháng hiện tại: 189,333

Tháng trước: 277,692

Tổng lượt truy cập: 6,675,729

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây