Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Thứ ba - 04/06/2019 03:54 1294 0
TẢI FILE TẠI ĐÂY
 
KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

---------
Thực hiện Kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 08/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp.
- Thông qua Hội thi để các báo cáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.
- Hội thi báo cáo viên giỏi được tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên.
-Công tác tuyên truyền về hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc hội thi, với nhiều hình thức.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT GIẢI
1. Phương thức tổ chức và đối tượng, số lượng tham gia hội thi

- Phương thức:Hội thi được tiến hành từ cấp huyện, tỉnh, khu vực và chung khảo toàn quốc.
+ Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gọi tắt là cấp huyện), tổ chức hội thi báo cáo viên được lựa chọn từ các chi, đảng bộ trực thuộc; chọn thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh.
+ Cấp tỉnh tổ chức hội thi giữa các báo cáo viên được lựa chọn từ cấp huyện, chọn thí sinh dự đi dự hội thi khu vực.
-Đối tượng,số lượngdự hộithi:
+ Đối tượng là báo cáo viên cấp huyện, báo cáo viên các cấp đang công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
+ Số lượng thí sinh dự thi ở cấp huyệndo ban tuyên giáo tham mưu để cấp ủy quyết định.
+ Đối với Hội thi cấp tỉnh: Mỗi đơn vịcấp huyện cử02 thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh.Sau Hội thi cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ lựa chọn 02 báo cáo viênđạt giải cao nhất tham dự hội thi khu vực.
2. Nội dung thi: Thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại sau:Truyềnđạt nghị quyết; thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực; khuyến khích nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương của báo cáo viên đang công tác.
3. Hình thức thi :Mỗi thi sinh phải tham dự 03 phần thi
- Đề cương: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng (dạng word hoặc slide; không quá 4 trang A4 (bản word), không quá 20 slide) gửi về Ban Tổ chức hội thi trước khi diễn ra hội thi 02 tuần. Nếu thí sinh thuyết trình bằng slide, phải gửi đề cương thuyết trình dạng word cho Ban Tổ chức.
- Phần thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi để trình bày trong khoảng thời gian từ 20 - 25 phút.Nội dung thuyết trình phải đăng ký trước và không được thay đổi sau khi chấm giáo án.
- Trả lời câu hỏi:Thí sinh dự thi bốc thăm để trả lời câu hỏi của thành viên Ban Giám khảo, nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng; kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng. Thời gian trả lời câu hỏi 05 phút.
Ban Tổ chức hội thi công bố công khai quy chế, thể lệ hội thi, hệ thống câu hỏi ứng xử và đáp án, thang bảng điểm, cách thức chấm điểm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng của hội thi.  
4. Tài liệu: Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi ứng xử; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin dẫn nguồn.
5. Phương thức đánh giá, xếp loại và cơ cấu giải thưởng
5.1. Phương thức đánh giá

- Các nội dung thi: Đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi được tính theo thang điểm 10 (có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi).
- Kết quả điểm của mỗi báo cáo viên tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm trên (tổng số điểm chia 6). Trong đó:
+ Điểm đề cương: Hệ số 2.
+ Điểm thuyết trình: Hệ số 3.
+ Điểm trả lời câu hỏi: Hệ số 1.
5.2. Xếp loại
- Loại giỏi: Đạt từ 8,5 đến 10 điểm.
- Loại khá: Đạt từ 7 đến dưới 8,5 điểm.
- Loại trung bình: Đạt từ5 đến dưới 7 điểm.
- Loại yếu: Đạt dưới 5 điểm.
5.3. Cơ cấu giải thưởng
- Cấp huyện: Số lượng và giá trị giải thưởng do Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện quyết định.
- Cấp tỉnh, do Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh quyết định, gồm:
+ 01 giải nhất;
+ 02 giải nhì;
+ 03 giải ba;
+ 10 giải khuyến khích.
- Ban tuyên giáo cùng cấp cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải.
- Cách xét giải lựa chọn từ cao xuống thấp. Thí sinh đạt giải Nhất phải đạt loại giỏi (đạt từ 8,5 điểm trở lên). Nếu không đạt loại giỏi, người cao điểm nhất cũng chỉ được giải Nhì. Thí sinh đạt giải khuyến khích phải đạt điểm khá trở lên.
6. Hồ sơ đăng ký tham dự Hội thi cấp tỉnh
- Công văn và danh sách đăng ký báo cáo viên tham dựhội thi (Họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, thời gian làm báo cáo viên, đơn vị công tác).
- Tên chuyên đề dự thi.
-  Đề cương bài thuyết trình có chữ ký của người soạn và chữ ký của người duyệt (Lãnh đạo cấp ủy nơi thí sinh dự thi công tác (đối với cấp huyện), ban tuyên giáo (tuyên huấn)huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (đối với cấp tỉnh)).
- Gửi hồ sơ đăng ký tham dựHội thi cấp tỉnh về Phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày diễn ra Hội thi 20 ngày; đồng thời gửi fìle đề cương qua địa chỉ email: tonghopbtgpy@gmail.com.

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ KÝ
1. Ban Tổ chức

- Ban tổ chức hội thi cấp huyện, gồm:đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo (hoặc tuyên huấn)làm Trưởng ban.Thành viên Ban Tổ chức: Phó trưởng ban Tuyên giáo (hoặc tuyên huấn), trung tâm bồi dưỡng chính trị, Phòng Giáo dục đào tạo… và một số thành viên khác do cấp ủy quyết định.
- Ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh, gồm: đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng ban. Thành viên Ban Tổ chức :Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. BanGiám khảo
- Ban tổ chức hội thi cấp huyện ra quyết định thành lập ban giám khảo từ 3 - 5 người, gồm: lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn), lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị và một số đồng chí khác do Ban tổ chức hội thi quyết định.
- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh ra quyết định thành lập Ban Giám khảo Hội thi từ 5 - 7 người, gồm: lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; một số đồng chí cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
3. Tổ Thư ký:Ban Tổ chức hội thi quyết định thành lập Tổ Thư ký.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Thời gian:

- Hội thi cấp huyện: Hoàn thành trong tháng 9/2019.
- Hội thi cấp tỉnh:Tổ chức vào tháng 10/2019 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Tham gia hội thi khu vực:  Dự kiến tháng 11/2019.
2. Địa điểm tổ chức Hội thi cấp tỉnh: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, số 03 Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
3- Kinh phí:
- Các cơ quan, đơn vị cử báo cáo viên tham gia hội thi tự chi trả kinh phí ăn, ở, đi lại cho thí sinh.
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn)cấp huyện lập dự trù kinh phí trình cấp ủy phê duyệt kinh phí tổ chức hội thi.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng dự trù kinh phí bổ sung năm 2019 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.
- Thí sinh được chọn đi tham gia Hội thi khu vực thực hiện theo kinh phí được duyệt.
VI. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
1.
Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộcTỉnh ủy chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức hội thi cấp huyện thành công tốt đẹp.
2.Trường Chính trị tỉnh cử người tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và phối hợp tạo điều kiện để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi cấp tỉnh.
3. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu thường trực cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp huyện và gửi hồ sơ đăng ký tham gia hội thi cấp tỉnh.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Xây dựng dự toán kinh phí cho hội thi cấp tỉnh và tham dự hội thi khu vực.
- Giao Phòng Tổng hợp tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cấp tỉnh, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội thi; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để cùng phối hợp giải quyết.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 20

Máy chủ tìm kiếm: 8

Khách viếng thăm: 12

Hôm nay: 2,722

Hôm qua: 4,023

Tháng hiện tại: 57,049

Tháng trước: 214,418

Tổng lượt truy cập: 6,106,818

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây